Макаренко Петро Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

доктор економічних наук, професор завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 475

тел. (0532) 56-98-24

Ідентифікатори науковця:

Працює на посаді завідувача кафедри  з 1 липня 2010 року.

З 1988 року очолював кафедру організації і планування сільськогосподарського виробництва, а нині кафедру менеджменту організацій Дніпропетровського державного аграрного університету. З 2004 по 2010 рік обіймав посаду проректора з наукової роботи цього університету

Наукові ступені:

 • Кандидат економічних наук з 1979 року. Тема дисертаційного дослідження: “Перспективне планування сільськогосподарських підприємств в умовах міжгосподарської кооперації і інтеграції в адміністративних районах”.
 • Доктор економічних наук з 1999 року. Тема докторської дисертації: “Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища”.

Наукова школа на 2010 рік налічує підготовку до 90 кандидатів економічних наук та 5 докторів наук. Макаренко П.М. є головою спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Полтавській державній аграрній академії.

Почесні  звання:

 • Заслужений працівник освіти України з 2002 року.
 • Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України з 2007 року.

Основні навчальні дисципліни: “Методологія і організація наукових досліджень”, “Методологія наукових досліджень”. 

Науково-дослідна робота здійснюється за напрямами:

 • організаційно-економічний механізм формування та розвитку економічного потенціалу аграрних підприємств;
 • розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку та менеджменту і регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання;
 • розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, їх матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення.

Освіта: 

У 1972 році закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка і організація сільського господарства” та здобув кваліфікацію ученого агронома-економіста.

Аспірантура: 

Кандидат економічних наук з 1979 року. Тема дисертаційного дослідження: “Перспективне планування сільськогосподарських підприємств в умовах міжгосподарської кооперації і інтеграції в адміністративних районах”.

Докторантура: 

Доктор економічних наук з 1999 року. Тема докторської дисертації: “Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища”.

Вчені звання: 

професор з 1997 року.

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 38 років.

Знання мов: 

українська, російська, англійська

Участь у міжнародних проектах: 


Підвищення кваліфікації: 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 072441 від 23.05.2014 р. в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тема: «Інноваційні технології при викладанні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Реєстр.номер 908

Участь у семінарах: 


Здобутки: 


Публікації: 

Макаренко П.М. є автором/співавтором понад 200 робіт. Серед них – більше 20 монографій, 18 підручників і навчальних посібників.

Суттю наукового доробку Макаренка П.М. з питань адаптації підприємств аграрного сектору до ринково-підприємницького середовища та механізмів дії в ньому ринку і держави є методика діагностики фінансово-господарської стійкості юридичної особи, механізм, методика і комп'ютерна модель майнового паювання, шляхи реструктуризації внутрішньогосподарських підрозділів та інше. Макаренко П.М. є автором теоретико-методологічних і методичних розробок з розвитку концептуальних засад і механізмів аграрної моделі економіки, яка передбачала наявність конкурентоспроможних підприємств різних форм власності та господарювання, ефективну, гнучку, виважену й науково обґрунтовану підтримку їх державою. Основна увага в наукових розробках приділені формуванню підприємницького середовища та організаційно-правових структур в аграрному секторі.

Основні підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Макаренко П.М. Менеджмент – агропромислового бізнесу: [монографія] / П.М. Макаренко, В.В. Радченко, А.М. Бандурка. – Харків: Основа, 2000.  -  400 с.
 2. Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки: [монографія] - Київ: ІАЕ УААН, 2006. –  670 с.
 3. Макаренко П.М. Аграрний сектор: моделі управління: [монографія] / П.М. Макаренко, Л.М. Васильєва, Г.В. Довбиш, А.П. Макаренко, М.Е. Писарєв, С.М.Плєсняєва, Ю.В. Чириченко. -  Суми: „Довкілля”, 2006. – 438 с.
 4. Макаренко П.М. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку підприємств АПК: [монографія] / П.М. Макаренко, Л.М. Балахнічова. - Херсон: МУБіП, 2006. – 163 с.
 5. Макаренко П.М. Ринкова трансформація аграрного сектора: теорія та практика: [монографія] / П.М. Макаренко, А.Д. Топалов. – Запоріжжя: Запорізьк. національн.університет., 2006. – 373 с. Макаренко П.М. Ринок зерна і регіональне зерновиробництво: [монографія] / П.М. Макаренко, О.О. Сиченко. - Дніпропетровськ: Герда, 2007. – 188 с.
 6. Макаренко П.М. Політична економія: [навчальний посібник] / П.М.Макаренко, Л.Ю.Мельник, А.П.Макаренко, Л.Л. Мельник. - Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – 186 с.
 7. Макаренко П.М. Економічна теорія: [навчальний посібник] / П.М.Макаренко, Л.Ю. Мельник. - Київ: Кондор, 2008. – 524 с.
 8. Макаренко П.М. Курс політичної економії (для бакалавра з економіки підприємництва): [навчальний посібник] / П.М.Макаренко, Л.Ю.Мельник, А.П.Макаренко, Л.Л. Мельник.  – Херсон: Айлант, 2009. – 256 с.
 9. Макаренко П.М. Рекламна діяльність молокопереробних підприємств / Макаренко П.М., Воронько Т.В. – Полтава: РВВ ПДАА, 2010. – 232с.
 10. Макаренко П.М. Економічна теорія – політ економічний контекст: [навчальний посібник] / Макаренко П.М., Мельник Л.Ю., Макаренко А.П., Мельник Л.Л. – Полтава: РВВ ПДАА, 2010. – 211с.

Основні наукові праці:

 1. Макаренко П.М., Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі / П.М. Макаренко, Ю.О. Литвин, А.П. Макаренко // Академічний огляд. Серія: Економіка та підприємництво. Дніпропетровськ. 2009. - С. 37-47.
 2. Макаренко П.М. Субвенції як напрямок державної підтримки сільськогосподарського виробництва (рос.) / П.М. Макаренко // Зб. наук. пр.. ЛНАУ. Т 2. Серія: Економічні науки. Луганськ. 2009. - С.93-96.
 3. Макаренко П.М. Формування інституційної системи державної підтримки аграрного сектора України / П.М. Макаренко // Держава та регіони. 2009. – №2. - С.109-112.
 4. Макаренко П.М. Розвиток механізму державної підтримки особистих селянських господарств / П.М. Макаренко // Держава та регіони. 2009. - №3. - С.45-49.
 5. Макаренко П.М. Визначення важливості застосування рекламної діяльності молокопереробними підприємствами / П.М. Макаренко Т.В., Воронько //Вісник Сумського національного аграрного університету: Інвестиції та аграрний ринок. Вип. 1(26). 2009. - С.147-152.
 6. Макаренко П.М. Репутація підприємства АПК: структура та стратегії розвитку / П.М. Макаренко // Зб.наук.пр. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 256. Т.Х. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - С.236-238.
 7. Макаренко П.М. Соціальне страхування як механізм подолання впливу соціальних ризиків / П.М. Макаренко, О.В. Безкровний  // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.Петра Василенка [Економічні науки. Вип. 83.]. Харків: ХНТУСГ. 2009. - С.25-30.
 8. Макаренко П.М. Репутація та імідж підприємства: сутність та співвідношення понять /П.М. Макаренко // Зб.наук.пр. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 257. Т.V. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - С. 1181-1187.

Макаренко П.М. Підходи до оцінки репутації підприємства / П.М.Макаренко // Економіка АПК. 2010. - №3. - С.68-72.

Обов'язки: 

 • завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин;
 • член вченої ради академії;
 • голова спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 за спеціальностями: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами та 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. 

 

Факультети: