​Маркіна Ірина Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин
Менеджменту

Посада: 

Завідувач кафедри менеджменту, д.е.н. професор, професор кафедри менеджменту

Контактна інформація: 

iryna.markina@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Народилась 11 жовтня 1963 р.  м. Полтава

Освіта: 

У 1985 р. з відзнакою закінчила економічний факультет Полтавського кооперативного інституту за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності". Другу вищу освіту здобула у Полтавській державній аграрній академії за спеціальністю "Менеджмент організацій". Крім того, з відзнакою закінчила Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

Аспірантура: 

з 1988 по 1991 рр.  навчалася в аспірантурі Московського університету споживчої кооперації

Докторантура: 

з 2002 по 2005 рр. — в докторантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Вчені звання: 

професор

Досвід роботи: 

1986-1988 рр. – асистент кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Полтавського кооперативного інституту;
з 1989 по 1991 р. – навчання в аспірантурі Московського університету споживчої кооперації;
1992-1994 рр. – заступник декана економічного факультету Полтавського кооперативного інституту, доцент кафедри управління;
з 1994 р. по серпень 2012 р. – завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі;
з 2000 по 2003 р. – навчання в докторантурі Київського національного університету імені Шевченка;
з 2002 р. по 2009 р. – проректор з наукової роботи Полтавського університету споживчої кооперації України;
з серпня 2013 по березень 2015 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
з серпня 2012 р. – по вересень 2015 р. – завідувач кафедрою менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
з жовтня 2015 р. – завідувач кафедрою туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

з грудня 2015 р. - професор кафедри менеджменту ПДАА

Здобутки: 

Під  керівництвом підготовлено до захисту близько 35 кандидатських та 3 докторських дисертації;

розробник та керівник 7 науково-дослідних тем з проблем сучасного менеджменту.

За роки  професійного зростання працювала в різноманітних науково-громадських структурах:

головою спеціалізованої вченої ради ПУЕТ; членом спеціалізованої вченої ради ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського; членом науково-консультативної ради Укоопспілки; членом координаційної ради з питань підприємництва Полтавської облдержадміністрації; членом редакційної колегії «Наукового вісника» ПУЕТ; експертом Управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України.

За досягнуті успіхи у професійній праці та громадському житті  нагороджена почесними грамотами МОН України (2007 р.),

правління Укоопспілки та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації (2000 р., 2004 р.),

Полтавської обласної ради (2001 р.),

пам’ятним годинником від Президента України (2001 р.);

почесними знаками «Відмінник освіти України» (2001 р.) та «За наукові досягнення» (2011 р.).

Була обрана Жінкою року на Полтавщині.

Публікації: 

Має 543 опубліковані праці, у тому числі 392 наукових (із них 20 монографій, 9 колективних монографій, 194 статті у фахових виданнях, 48 статей, що входять до науково-метричних баз даних, зокрема 8 в Scopus) і 151 навчально-методичного характеру (із них 20 навчальних посібників, 4 підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ). Серед наукових праць 69 – у зарубіжних виданнях.

Монографії


Маркіна І.А. Методологія сучасного управління: монографія – К.: Вища шк., 2001. – 312 с.
Маркіна І.А. Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою: монографія – Полтава: ПУСКУ, 2008. –255 с.
Маркіна І.А., Рибалко-Рак Л.А.Система управління якістю в галузі торгівлі організацій та підприємств споживчої кооперації: монографія – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 163 с.
Маркіна І.А., Іванюта В.Ф., Іванюта П.В.Методологічне забезпечення оцінки конкурентоспроможності підприємств в умовах вступу України в СОТ і ЄС: монографія – Монографія: – Полтава: ПУСКУ, 2009. – 168 c.
Маркіна І.А., Глєбова А.О. Корпоративна реструктуризація підприємств: монографія – Поліграфічно-видавничий центр ТОВ „Інтекс-ЛТД”, м.Кіровоград, 2010. – 210 c.
Маркіна І.А., Черниш І.В. Управління створенням інвестиційної привабливості підприємств туристичного бізнесу: монографія – Поліграфічно-видавничий центр ТОВ „Інтекс-ЛТД”, м.Кіровоград, 2010 - 171 с.
Маркіна І.А., Панченко В.А. Управління якістю торговельного обслуговування підприємств роздрібної торгівлі: монографія – Поліграфічно-видавничий центр ТОВ „Інтекс-ЛТД”, м.Кіровоград, 2010 - 117 с.
Маркіна І.А., Бакало Н.В. Управління розвитком малих підприємств під впливом факторів макросередовища: монографія – Полтава: ПУЕТ, 2010. – 153 c.
Маркіна І.А., Остряніна С.В. Формування конкурентних переваг маркетингової цінової політики для сегментів цільномолочної продукції / Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: монографія / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 288 с.
Маркіна І.А., Бурдельна Г.О. Управління якістю продукції промислових підприємств: монографія – Поліграфічно-видавничий центр ТОВ „Інтекс-ЛТД”, м.Кіровоград, 2011 - 207 с.
Маркіна І.А., Остряніна С.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку харчових продуктів: монографія – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 225 с.
Маркіна І.А., Панченко В.А., Рибалко-Рак Л.А. Споживча кооперація: процесний підхід до управління в торгівлі: монографія – Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2012. – 148 с.
Маркіна І.А., Мацедонська Н.В. Управління підприємствами харчової промисловості: інформаційний аспект: монографія – поліграфічно-видавничий центр ТОВ „Інтекс-ЛТД”, м.Кіровоград, 2013 - 228 с.
Маркіна І.А., Несвіт В.І. Управління рентабельністю промислового підприємства: монографія – Поліграфічно-видавничий центр ТОВ „Інтекс-ЛТД”, м.Кіровоград, 2013 – 200 с.
Маркина И.А., Ресурсосбережение как элемент обеспечения экономической безопасности субъекта хозяйствования / Теоретические и прикладные аспекты развития современного предпринимательства: монография – М.: Издательство «Перо», 2013 – 372 с.
Маркина И.А., Теоретические и прикладные аспекты развития современного предпринимательства [Iwaszczuk Natalia, Kulczycka Joanna, Лебедев А.Н., Шаркова А.В., Маркина И.А. и др.] : монография – под редакцией М.А. Эскиндарова// Финансовый университет при правительстве РФ, Москва, Издательство «Перо», 2014 – 346 с.
Маркіна І.А., Потапюк І.П., Войтович С.Я. Стратегічне маркетингове управління підприємствами сфери послуг: монографія – Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2014. – 312 с.
Маркіна І.А., Андрєєва Н.М., Головченко О.М., Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки / Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах інноваційного розвитку: [монографія] / [Н.М. Андрєєва, О.М. Головченко, І.А. Маркіна та ін.]; за заг. ред. М.А. Зайця, О.В. Захарченка, О.М. Коваленка. – Одеса: ВМВ, 2014. – 292 с.
Маркіна І.А., Черниш І.В. Розвиток туристичного потенціалу регіону: монографія – ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 197 с.
Маркіна І.А., Дячков Д.В. Управління інформаційним потенціалом промислових підприємств: монографія – Полтава: Вид-во «Сімон» 2015. – 238 с.
Маркіна І.А., Проблеми детінізації в контексті економічної безпеки України / Проблеми та Перспективи ринково-орієнтованого управління підприємствами : теорія, методологія практика, 2015. – С. 71-78

Навчальні посібники, підручники


Маркина И.А., Жигалов В.Т. Советы менеджеру. – М.: ЦУМК, 1993. – 39 с.
Маркина И.А., Жигалов В.Т. Как управлять собой и поощрять людей к действию – М.: ЦУМК, 1993. – 53 с.
Маркина И.А., Жигалов В.Т. Как стать умелым менеджером – Полтава: ПКІ, 1993. – 66 с.
Маркина И.А. Теория и история современного менеджмента. Учебное пособие для студентов кооперативных вузов и слушателей системы повышения квалификации. – М: РУМК, 1994.– 76 с.
Маркина И.А. Менеджмент. Альбом наглядных пособий для студентов кооперативных вузов. В 2 частях –М.: РУМК, 1995. – 318 с.
Маркина И. А., Биловол Р.И., Власенко В.А. Менеджмент организаций: учеб.-метод. пособие для самостоятельного изучения дисциплины студентами специальности «Менеджмент организаций и администрирование». – Полтава: ПУЭТ, 2012. – 358 с.
Маркіна І.А., Біловол Р.І., Власенко В.А. Менеджмент організацій: навчальний посібник (під грифом МОНМСУ). – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 248 с.
Маркіна І.А., Гунченко М.В., Таран-Лала О.М. Контролінг для менеджерів (під грифом МОНМСУ). –К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.