Ніколаєнко Юлія Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3 ПДАА, корпус №4, кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, ауд. 458

iuliia.nikolaienko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

2001 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, англійська, німецька мови і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

Аспірантура: 

• 2006–2008 рр.: аспірантура в Полтавському державному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка;
• тема дисертаційної роботи: «Підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі»;
• кандидат педагогічних наук, ДК № 055728 від 18.11.2009 р.

Вчені звання: 

доцент; атестат доцента кафедри іноземних мов та українознавства, 12ДЦ №043332 від 30.06.2015 р.

Досвід роботи: 

• 2010 – 2019 рр. на посаді доцента;
• основні навчальні дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова».

Знання мов: 

англійська, українська, російська.

Підвищення кваліфікації: 

2014 р. – стажування на кафедрі перекладу та іноземних мов Полтавського інституту екноміки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
2014 р. – НУБІП України ННІ післядипломної освіти за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 12 СПВ 072498.

Публікації: 

• активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
• автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.
Статті у фахових виданнях України:

  1. Ніколаєнко Ю.О. Пріоритетені підходи у підготовці студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. Суми, 2013. № 1(27). С. 239 – 246.
  2. Ніколаєнко Ю.О. Принципи підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. Випуск 37. Кривий Ріг, 2013. С. 102 – 106.
  3. Ніколаєнко Ю.О. Педагогічний потенціал іншомовного середовища у формуванні вторинної мовної особистості. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Додаток 1 до Вип. 29. Том V: Тем. вип.“Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. К.: Гнозис, 2013.  С. 228 – 233.
  4. Ніколаєнко Ю.О. Адаптивне навчання як засіб підвищення якості іншомовної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 37, Том ІІІ (71): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2016.  С. 183 – 190.
  5. Silchuk O., Nikolayenko Y. Diagnostics of motivation and value component of business communication culture of prospective specialists in agriculture. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2018. № 5 (79). С. 247 – 257.

Навчальні посібники:

Ніколаєнко Ю.О. Business English. Навчальний посібник. 2-ге вид. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 148 с. 

Обов'язки: 

заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Факультети: