Подлєсна Ганна Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, 4 корпус , кафедра гуманітарних та соціальних дисциплін, ауд. 459 

ganna.podliesna@pdaa.edu.ua

    Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

• У 1997 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “Практична психологія, педагогіка та психологія (шкільна)” та здобула кваліфікацію практичного психолога у закладах освіти, викладач психології та педагогіки.
• У 2003 році закінчила Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Аспірантура: 

• У 2001 році закінчила  аспірантуру при Інституті психології імені Г.С. Костюка АПН України.  Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія з 2002 року.
• Тема дисертаційного дослідження: “Психологічні детермінанти розвитку комунікативної компетентності менеджера освіти шкільного рівня”.
• Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія ДК №016424 від 13.11.2002 р.

Вчені звання: 

атестат доцента кафедри філософії, соціології та психології 02 ДЦ №012261 від 20.04.2006 р.

Досвід роботи: 

• Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 20 років

• Основні дисципліни: «Психологія», «Соціологія», «Філософія», «Політична психологія», «Психологія міжгрупової взаємодії», «Політичний менеджмент», «Політична соціологія», «Психологія особистості», «Психологія спілкування», «Юридична психологія». 

Знання мов: 

українська, російська

Підвищення кваліфікації: 

2020 р. – Тренінгова компанія «Академія гри» за напрямом «Особливості проведення прикладних ігор» та отримала сертифікацію в професії «Ігропрактик». Сертифікат №1 від 11.10 2020 р.
2020р. – НПУ ім.М.П.Драгоманова, Міжнародна тренінгова компанія «Основа», Міжнародна федерація арт-терапії та самореалізації особистості за напрямом «Теорія і практика арт-терапії у роботі з різними категоріями населення» Сертифікат №10112020109 від 10.11.2020 р.
2019 р. – НПУ ім.М.П.Драгоманова, Всеукраїнська тренінгова компанія «Основа», Східноукраїнська асоціація арт-терапії за напрямом «Підготовка сертифікованих тренерів» Сертифікат №1111201914 від 11.11.2019 р.
2019 р. – НУБІП України ННІ післядипломної освіти за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», СС 00493706/009352-19.
2014 р. – НУБІП України ННІ післядипломної освіти за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 12 СПК 897819;
2009 р. – Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра психології.

Публікації: 

Активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Автор 43 наукових та 9 навчально-методичних праць.

Колективні монографії:

1. Г. Подлєсна, А.Ільченко Теоретико-методологічні засади соціально-психологічного аналізу управління підприємствами агропромислового комплексу. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва. Колективна монографія; за ред. Х.З.Махмудова, І.О.Яснолоб. Полтава: Вид-во ПП «Астрая», 2019. С.160-167. 

2. Подлєсна Г.В. Психологічні аспекти розвитку міжкультурної комунікації майбутніх фахівців. Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика: колективна монографія / за наук. редакцією Н. Сизоненко. Київ. Видавництво Ліра -  К. 2020. 280 с.С.80–90.

Статті у фахових виданнях України:

1. Подлєсна Г.В. «Теоретичні засади компетентнісного підходу у формуванні особистості здобувача вищої освіти» // Матеріали 48-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Науково-методичні основи компетентнісного підходу до підготовки здобувачів вищої освіти. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С.202-205.

2. Подлєсна Г.В. Аналіз показників креативності у майбутніх лікарів лікарів-ветеринарів / Подлєсна Г.В. // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: Збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2017 р. м.Полтава). - Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2017. – С. 154-157.

3. Подлєсна Г.В., Ільченко А.М. Шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання в процесі формування особистості здобувача вищої освіти / Г.В. Подлєсна, А.М. Ільченко // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». - Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». - №6. – Кн. 2. - Том І (79). – К.: Гнозис, 2018. – с. 389-400.

4. Ільченко А.М., Подлєсна Г.В. Особливості організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін / Ільченко А.М., Подлєсна Г.В. // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». - Спеціальний тематичний випуск «Вища ос81). – К.: Гнозис, 2018. – с. 184-194.

5. Ільченко А.М., Подлєсна Г.В. Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх викладачів вищої школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / Ільченко А.М., Подлєсна Г.В. // Humanitarium. -  Переяслав-Хмельницький (Київ. обл); Ніжин (Чернігів. обл): Лисенко М.М., 2018. – Том 43, Вип.2: Педагогіка – с. 34-44.

6. Подлєсна Г.В., Ільченко А.М. Психологічний аналіз показників креативності у здобувачів вищої освіти / Г.В.Подлєсна, А.М.Ільченко // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». - Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». - №4. – Кн. 2. - Том ІІІ (85). – К.: Гнозис, 2019. – с. 238-250.

Рецензування:

Збірник наукових праць «Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція» за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (м. Полтава, 23 березня 2017 р.) / ред. колегія: С.Д. Максименко, М.І. Степаненко, С.М. Шевчук,  Н.В. Сулаєва, К.В. Седих, В.Ф. Моргун (відпов. за вип.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 262 с.

Обов'язки: 

• заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи
• Член Полтавського відокремленого підрозділу Асоціації політичних психологів (АПП) України.

Факультети: