Шаравара Тамара Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

професор

Контактна інформація: 

inozemna@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

tamara.sharavara@pdaa.edu.ua

 

 

Освіта: 

1997 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, здобула кваліфікацію вчителя за спеціальністю «Історія і географія». У Полтавській державній аграрній академії працює з 2002 року.
2017 р. закінчила ВНЗ "Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Полтавський інститут економіки і права), ступень вищої освіти магістр, професійна кваліфікація "Магістр з перекладу (англіська, німецька мови), викладач англіської та німецької мов".

Аспірантура: 

Із 2001 р. по 2005 р. – аспірант кафедри давньої та нової історії України Київського  національного університету імені Тараса Шевченка.  2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864 – 1917 рр.): історіографія». Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Докторантура: 

Із 2008 р. по 2011 р. докторант кафедри давньої та нової історії України Київського  національного університету імені Тараса Шевченка. 27 лютого 2012 року захистила докторську дисертацію на тему: «Реформи і контрреформи другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія».
• Науковий ступінь –  доктор історичних наук, ДД № 000909 від 17.05.2012 р.

Вчені звання: 

У 2011 році присвоєне вчене звання доцента
У 2018 році писвоєне вчене звання професор

Знання мов: 

українська, російська, англійська

Стажування: 

1. Кафедра правознавства Полтавського інституту економіки і права з 05.02.2013 р. по 05.08.2013 р. (6 місяців).
2. Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кафедра перекладу та іноземних мов.  05.02.2013 р. – 05.08.2013р. (6 місяців). Довідка № 349 від 30.09.2013 р.
3. Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації, м. Хелм, Польща. Інноваційні підходи викладання гуманітарних дисциплін. Сертифікат про стажування від 28.11.2016 р.
4. Університет бізнесу в м. Домброва Гурніча. Тема: «Педагогічні інновації в методології викладання дисциплін гуманітарного циклу». Сертифікат від  16.11.2018 р.

Здобутки: 

Протягом 2013–2018 рр. очолювала кафедру іноземних мов та українознавства; протягом 2018-2019 н. р. кафедру гуманітарних і соціальних дисциплін. Брала найактивнішу участь у ліцензуванні спеціальностей «Філологія» і «Політологія», сформувала потужний кадровий склад кафедри, на якій наразі працює 24 викладачі, 22 з яких мають наукові ступені і вчені звання.

Забезпечує викладання дисциплін  «Історія української культури», «Культурологія», «Бібліографія, інформаційний пошук та інтелектуальна власність».

Показовою є активна багаторічна участь професора Шаравари Т.О. у роботі  спеціалізованої вченої ради з історичних наук Д.17.051.01 у Запорізькому національному університеті. Спецрада приймає до захисту дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 та 07.00.06.;
Шаравара Т.О. є також членом спеціалізованої вченої ради з історичних наук К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Спецрада приймає до захисту дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06.

1. Член редакційної колегії електронного наукового фахового видання – міжвідомчого тематичного збірника «Історія науки і біографістика». (Засновник і видавець: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).
2. Член редакційної колегії Наукового збірника «Східноєвропейський історичний вісник». Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), “Index Copernicus” (ICV 2016 50.70; 2017 71.75), Cite Factor, Research Bible, Scientific Indexing Services, Journal Factor (JF) (Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).
3. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Історична пам'ять» (Засновник і видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) (до жовтня 2019 року).

Шаравара Т.О. керує підготовкою кандидатських дисертацій, бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Сферою інтересів є питання світової та вітчизняної історії, культурології,  історії української культури, джерелознавства, історіографії, а також перебіг військових, судових, фінансових, освітніх, селянських реформ та реформ місцевого й міського самоврядування другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії.

Обов'язки:

З 2019 року працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку.

Публікації: 

Автор понад 100 праць наукового і методичного характеру, із них 3 одноосібних монографії, 4 колективних монографії та 10 статей, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WOS.

Одноосібні монографії:

1. Шаравара Т.О. Земства в Україні: історіографія. – Полтава, 2008. – 180 с.;

2. Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія. – К.: «Ліра-К». – 2011. – 486 с.;

3. Шаравара Т.О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917 – 1923 рр.). – К.: «Ліра-К», 2016. – 216 с.

Колективні монографії:

1.    Economic innovation sof local self-goverment on the territory of Ukraine in the late ХІХ – early ХХ centuries: historical perspective [Collective monographі] // Transformation management of economica truralareas: collective monograph / editedby A. Brzozowska, A.V. Kalinichenko, Lyfar Alla, Sharavara Tamara. – Poltava: Poltava State Agrarian Academy, 2015. – 267 p. – Р. 111-121.

2.    Опозиційний рух України у витоків сучасної державності // Місцева влада в країнах пострадянського простору : [колективна монографія] / Кол. авторів.; заг. ред. д. держ. упр. П.В. Ворони, д. і. н.  Т.О. Шаравари. – К. 2016 р. – 528 с. – С. 154-172.

3.    Sharavara Т. ECONOMIC ACTIVITIES OF SELF-GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE: HISTORICAL RETROSPECTIVE REVIEW / Т. Sharavara, R. Sharavara, O. Halych // Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21 st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – 508 p. – P. 158 – 166.

4.    Sharavara Т.  Educational security in the context of ensuring national interests of Ukrain //Markina I., Aranchiy V., Safonov Y., Zhylinska O. and other. Security of the XXI century: national and  geopolitical aspects: [collective monograph] in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019. – Czech Republic. – 500 p. – P. 389-396.

Курс лекцій з історії України

1.      Коцур А. П. Історія України. Курс лекцій / за ред. докт. іст. наук, проф. А.П. Коцура. – 2-е вид. – Київ-Чернівці : Книги – ХХІ, 2018. – 756 с. [лекція 10. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХ ст. – С. 312–339, докт. іст. н., проф. Шаравара Т.О.].

Методичні посібники:

1.      Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з «Правознавства». – Полтава, 2006. – 43 с.

2.      Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентами заочного відділення з курсу «Правознавство». – Полтава, 2007. – 48 с.

3.      Методичний посібник для поглибленого вивчення правових питань у галузі сільськогосподарського дорадництва. – Полтава, 2007. – 80 с.

4.      Історія української культури. Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПДАА, 2014. – 154с.

5.      Історія української культури. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання. – Полтава: ПДАА, 2014. – 16 с.

6.      Історія української культури. Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПДАА, 2016. – вид. 2. – 158 с.

 7.      Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами. Навчальний посібник для аспірантів. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 256 с.

 8.      ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. Навчальний посібник з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» / А.А. Лифар, Т.О. Шаравара: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 172 с. 

Монографії
  
Підручники
 
Нагороди