Сільчук Олеся Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

olesya.silchuk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

1997 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання та іноземна мова і література» та здобула кваліфікацію спеціаліста «Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь з правом проведення занять іноземною мовою».

Аспірантура: 

• 2011–2014 рр.: аспірантура в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка;
• тема дисертаційної роботи: «Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників аграрного профілю у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу»;
• кандидат педагогічних наук, ДК № 035824 від 12.05.2016 р.

Досвід роботи: 

• 2001–2019 рр. на посаді старшого викладача Полтавської державної аграрної академії;
• основні навчальні дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Практичний курс першої іноземної мови», «Стилістика англійської і німецької мов».

Знання мов: 

англійська, українська, російська.

Підвищення кваліфікації: 

2012 р. – участь у всеукраїнському науково-методичному семінарі «Літня школа аспірантів» на базі Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» м. Ялта;
2013 р. – участь у всеукраїнському науково-методичному семінарі «Літня школа аспірантів» на базі Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» м. Ялта;
2018 р. – проходження стажування в Академії Вищої Школи Бізнесу в місті Дамброва-Гурнича (Польща).

Публікації: 

• активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
• автор 21 наукової праці (5 – у співавторстві), серед них: 1 методичні рекомендації, 1 навчальна програма спецкурсу, 1 навчальний посібник, 1 стаття, яка включена до наукометричних бази Web of Science, 9 статей у наукових фахових виданнях, 2 – у зарубіжному виданні, 6 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій.
Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
Maryna Antonets, Olesia Silchuk, Kateryna Bozhko. The spiritual development of university students: a fundamental role of the humanities and social sciences // European Journal of Science and Theology, Vol.15, No. 5, 2019. – p. 27-37.
Навчально-методичні матеріали:
Сільчук О. В. English for students of agriculture: навч. посібник. К. : Видавництво Ліра-К, 2016. 216 с.
Сільчук О. В., Войскобійник В. І. English for students of agriculture. навч. посібник.  2-ге вид., доп. і переробл. К. : Видавництво Ліра-К, 2019. 240 с.
Наукові статті у фахових виданнях:
Olesya Silchuk, Yuliya Nikolayenko «Fundamental approaches to the formation of communication culture of future agrarians in the study of humanities // European Humanities Studies: State and Society. Europejskie Studia Humanistyczne: Panstwo I Społeczenstwo. East European Institute of Psychology; Fundacja im. M. Reja, Krakow. 2017. № 3. P. 31 – 43.
Тагільцева Я. М. Омонімія та полісемія в економічному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип. 65. С. 149 –156.
Olesya Silchuk, Yuliya Nikolayenko «Diagnostics of motivation and value component of business communication culture of prospective specialists in agriculture // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: СумДПУ, 2018. № 5 (79). С. 247 –257.

Обов'язки: 

відповідальна по кафедрі за профспілкову діяльність, куратор 3 курсу спеціальності "Філологія".