Сіренко Олена Вікторівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Організації обліку та аудиту

Посада: 

к.е.н., доцент кафедри організації обліку та аудиту

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, кафедра організації обліку та аудиту, робочий телефон (0532) 56-50-03.

olena.sirenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Google Академія (Сіренко Олена)

ORCID (0000-0003-4875-308X)

ResearcherID (R-1839-2016)

1984 року народження.

Освіта: 

У 2005 році закінчила Полтавську державну аграрну академію зі спеціальності «Облік і аудит».

Аспірантура: 

Кандидат економічних наук, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Тема: «Розвиток і підвищення ефективності цукробурякового виробництва національного ринку цукру».

Досвід роботи: 

Працює на посаді асистента кафедри організації обліку та аудиту з 31 серпня 2006 року. Зараз працює на посаді доцента кафедри організації обліку та аудиту. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 13 років. Основні навчальні курси: «Соціально-економічна безпека», «Облік у бюджетних установах». 

Знання мов: 

Українська, російська, англійська.

Стажування: 

1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" з 01.04.2015 р. по 30.04.2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 431/2015 від 30.04.2015 р.
2. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 12.05.2014 р. по 23.05.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 076125  від 23.05.2014 р.

Підвищення кваліфікації: 

1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" з 01.04.2015 р. по 30.04.2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 431/2015 від 30.04.2015 р.
2. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 12.05.2014 р. по 23.05.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 076125  від 23.05.2014 р. 

Участь у семінарах: 

Участь у конференціях:

1. Збірник наукових праць за результатами наукових конференцій молодих вчених.- Вип.8. Т.2. Полтава : РВВ ПДАА, 2010. - С. 6-8.
2. Матеріали VI між нар. наук.-практ. конф. «Наукові мислення інформаційного віку-2010».- Вип.6. «Наука і студія» (07-15 марта 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - С. 23-25.
3. Матеріали VI між нар. наук.-практ. Конф. «Основи проблеми науки - 2010» Вип.10 « Наука і студія» (17-25 квітня 2010 р.). - «Бял ГРАД-БД»  ООД. - С. 41-43.
4. Матеріали VI між нар. наук.-практ. Конф. «Последние научние достижения» Вип.10 « Наука і студія» (17-25 березня 2010 р.). - «Бял ГРАД-БД»  ООД. - С. 41-43.
5. Матеріали ІІI між нар. наук.-практ. Конф. «Формування та розвиток інтеграційних процесів АПК»  (20-21 жовтня 2011 р.). - Полтава : ПДАА, 2011. – С. 192-194.
6. Студентська наукова конференція за  матеріалами навчально-виробничої практики 20 лютого 2014 р.
7. Студентська наукова конференція за  матеріалами навчально-виробничої практики 20 травня 2014 р.

Публікації: 

Має 19 публікацій, 1 посібник з грифом МОН України та 10 методичних рекомендацій. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці:

  1. Сіренко О. В. Стан буряківництва в Україні, напрями відображення та перспективи функціонування / О. В. Сіренко // Вісник харківськогонаціонального технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: Економічні науки. - Х. : ХНТУСГ, 2009. - Вип.83. - С. 221-230.
  2. Сіренко О. В. Теоретичні основи формування  і функціонування ринку цукру в Україні / О. В. Сіренко // Економіка:проблеми та практика: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ :  ДНУ, 2009. - Вип. 256 . - Т. V. – С. 1129-1133.
  3. Сіренко О. В. Оцінка сучасного стану розвитку цукробурякового виробництва / /О. В. Сіренко // Економіка: проблеми та практика: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. - Вип. 255. – Т. V. – С. 1856-1859.
  4. Сіренко О. В. Сучасний стан державного регулювання та підтримки цукробурякового під комплексу / О. В. Сіренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: Економічні науки. - Х. : ХНТУСГ, 2009. - Вип.91 .- С. 207-212.
  5. Господарський облік в програмному середовищі «Б-ТУЗ» : [навчальний посібник] // Левченко З. М., Некрасенко Л. А., Кравець О. М., Сіренко О. В. - К. : ЦУЛ, 2009. – 176 с. (з грифом МОН України).
  6. Макаренко П. М. Формування 5. Макаренко П. М. Формування національного ринку цукру: поняття та структура / П. М. Макаренко, О. В. Сіренко, Т. Б Прийдак // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Екорномічні науки. - Полтава : ПДАА, 2010. - Вип.1. –Т.1. - С.127-131.
  7. Сіренко О. В. Інвестування у розвиток цукробурякового виробництва / О. В. Сіренко, Т. Б. Прийдак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. Петра Василенка: Економічні науки. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - Вип. 113.  - С. 313-321.
  8. Вадуля І. Д.Практикум з дисципліни" Соціально-економічна безпека" / І. Д. Ватуля, Л. В. Рибалко, О. В. Сіренко, С. І. М'ка. - Полтава :  ПДАА, 2013. - 90 с.
  9. Ватуля І. Д. Конспект лекцій з дисципліни " Соціально-економічна безпека" / І. Д Ватуля, Л. В. Рибалко, О. В. Сіренко, С. І. М'яка. - Полтава : ПДАА, 2014. - 118 с.

Факультети: