Сизоненко Наталія Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

завідувач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, доцент; відповідальний за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання «Полтавська державна аграрна академія».

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра гуманітарнихі соціальних дисицплін, каб. 456, 458.
e-mail: inozemna@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

nataliia.syzonenko@pdaa.edu.ua

 

Освіта: 

1999 р. закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра української мови і літератури.

Аспірантура: 

• 2006–2008 рр.: аспірантура в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка;
• тема дисертаційної роботи: «Проза Василя Шевчука. Жанрово-стильові особливості»;
• кандидат філологічних наук, ДК № 056137 від 18.11.2009 р.

Вчені звання: 

атестат доцента кафедри інозенмих мов та українознавства, 12 ДЦ № 045307 від 15.12.2015 р.

Досвід роботи: 

• 2010 – 2019 рр. на посаді доцента;
• основні навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Стилістика сучасної української літературної мови», «Сучасні ділові папери», «Основи комунікативної лінгвістики», «Українська мова як іноземна».

Знання мов: 

українська, російська

Підвищення кваліфікації: 

2011 р. –  підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 12 СПК 873681;
2014 р. – НУБІП України ННІ післядипломної освіти за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 12 СПВ 072488;
2019 р. – НУБІП України ННІ пвслядипломної освіти за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», СС 00493706/009361-19.

Здобутки: 

• підготувала переможців III (обласного) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2017, 2018 рр.) та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2015, 2016, 2018 рр.);
• керівництво науковою роботою студентки спеціальності «Економіка підприємства» Павленко Тетяни, яка була нагороджена Грамотою за наукову новизну за дослідження «Паратекстуальні особливості романів «Мальви», «Черлене вино», «Манускрипт з вулиці Руської» Р. Іваничука» та Сертифікатом, який засвідчує, що вона брала участь у підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання) (2014 р.);
• Почесна грамота Виконавчого комітету Полтавської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, вагомий внесок у підготовку фахівців для аграрного сектору економіки України (2010 р.);
• Грамота Полтавської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки за результативну роботу з творчо обдарованими учнями на Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (2010 р.).

Публікації: 

• активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
• автор 56 наукових та 24 навчально-методичних праць.
Монографії:
Сизоненко Н. М. Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука : монографія.Полтава : РВВ ПДАА, 2011. 160 с.
Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
Шаравара Тамара, Коцур Анатолій, Сизоненко Наталія, Тагільцева Яніна. Психолінгвістичний аналіз структури асоціативного поля стимулу компетентність // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолинвистика: зб. наук. праць. Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М. 2018, Вип. 24 (2). С. 340–358.
Статті у фахових виданнях України:
Сизоненко Н. М. Індивідуально-авторські модифікації архетипів дому, бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії в романі Василя Шевчука «Прощання з самим собою» // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. Вип. № 1 (89). С. 118–124.
Сизоненко Н. М. Перітекстові елементи роману Р. Іваничука «Черлене вино» // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Філологічні науки. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. Вип. № 1 (87). С. 148–152.
Сизоненко Н. М. Сократівський діалог у повісті Василя Шевчука «Навчитель істини»: комунікативно-прагматична організація мовленнєвого жанру // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. Вип. 16 С. 431–443.
Сизоненко Н. М. Цикл «Під вічним небом» В. Шевчука як метатекст // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) . К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. № 9. С. 152–157.
Сизоненко Н. Алгоритм як засіб формування умінь і навичок складання реферату-огляду іноземними студентами-нефілологами // Наукові записки : Філологічні науки. Кіровоград. 2016. Вип. № 144. С. 458–463.
Сизоненко Н. М. Граматична структура аналітичних номенів ссавців фауни України // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : Філологічні науки. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. Вип. № 3 (81). С. 40–44.
Дедухно А. В., Сизоненкоо Н. М.  Структурно-семантичні та функціональні особливості перформативного акту побажання // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник  наукових праць. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015.  Вип. 56. С. 83 – 86.
Навчальні посібники:
Дедухно А. В., Сизоненко Н. М. Практикум з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів аграрних закладів вищої освіти. 2-ге вид., доп. і переробл. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 242 с.

Факультети: