Вараксіна Олена Вікторівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту

Посада: 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, 4 корпус, офіс 405

E-mail: elenavaraksina1106@gmail.com

Викладає навчальні дисципліни: «Управління ризиками у підприємстві», «Управління якістю», «Мотиваційний менеджмент», «Ризики в менеджменті та антикризове управління підприємством».

Освіта: 

У 1994 р. закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах. У 2003 р. закінчила з відзнакою Національний аграрний університет за спеціальністю «Професійне навчання (Економіка підприємства)», кваліфікація економіст-педагог.

Аспірантура: 

2010-2015 рр. – здобувач кафедри «Економічної теорії та прикладної економіки» ПУЕТ за спеціальністю 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертаційного дослідження: «Формування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки України» У 2017 р. Присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук.

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

З 1997 р. по 2002 р.  працювала викладачем спеціальних дисциплін в Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії. З вересня 2002 р. по квітень 2017 р. працювала на посаді завідуючої економічним відділенням Аграрно-економічного коледжу ПДАА.
З квітня 2017 р. працювала на посаді директора Інституту післядипломної освіти ПДАА. З вересня 2017 р. за сумісництвом працювала на кафедрі менеджменту на посаді доцента.
З вересня 2018 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту та за сумісництвом керівником відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку Полтавської державної аграрної академії.

Стажування: 

З 1.09.2015 р.  по 25.09.2015р. проходила стажування в Національному  університеті біоресурсів і природокористування України, Свідоцтво 12 СПВ 179202
З 29.10.2018 р. по 03.11.2018 р. університет ім. Менделя м. Брно. Чехія. Сертифікат № 2139, дата видачі 03.11.2018 р.

 

1. Міжнародна конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір». 11 – 12 квітня 2019 р. м. Київ. Сертифікат учасника.
2. Науково-практична конференція «Вища освіт: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій». 26-27 лютого 2020 р. м. Полтава. Сертифікат СС 00493014/000018-20.
3. All Digital Week "Знай, умій, використовуй!":
- вебінар "Формування образу вченого в інформаційному просторі". 24  березня2020 р. м. Харків;
- вебінар «Цифрові компетенції в Україні та Європі".26 березня 2020 р. м.  Харків.
4. Вебінар «Політика університетів із запобігання студентському плагіату // Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP». 22 квітня 2020 р. м. Київ
5. Серія вебінарів "Вебінари SAIUP на дивані":
- вебінар "Академічна доброчесність: від теорії до практики" відбудеться завтра, 28 квітня 2020 р. м. Київ;
- вебінар «Університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми». 29 квітня 2020 р. м. Київ;
- вебінар "Як провести сесію онлайн?", 5 травня 2020 р. м. Київ;
- вебінару «Особливості забезпечення академічної доброчесності в природничих і технічних науках». 7 квітня 2020 р. м. Київ.

Публікації: 

Основні праці:
Статті у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Markina I.,.Tereshchenko S, Varaksina  E  Determining Farm Product Cost as a Component of the Enterprise’s Economic Stability / I..Markina,  S Tereshchenko, E Varaksina  // Revista Espacios Vol. 39 (Number 28), 2018. -   P. 35
2. Markina, Y. Safonov, O. Zhylinska, D. Diachkov, E. Varaksina «The Restrospective And Modern Dimensions Of The Management Of National Security Of Ukraine», International Journal of Supply Chain Management Vol. 7, No. 6, December 2018, З.608-620

Колективна монографія:
1. Varaksina  E  Theory and practice of social, economic and technological changes / E Varaksina  //  Тhe influence of agricultural sector on provision of food security in Ukraine: [monog.]. – Nemoros. – Prague, 2018. – P.  357-366.
2. Varaksina  E  Modern chalilenges in achieving food security / E Varaksina  // Management of the 21 ST centru^ globalizationchallenges. – Nemoros. –Prague, 2018. – P. 324-330.
3. Varaksina E Competitiveness of the agricultural sector is the key factor of providing food security of the national economy / E Varaksina // Securitu of the XXI centuru^ national and geopolitical aspekts. – Prague, 2019. – P. 92-97.
4. Varaksina E  The formationof food security mechanism asa main condition of the national economy stability / E Varaksina // Management of the 21 st century globalization challendges. Issue 2. – Nemoros. – Prague, 2019. – P. 90-95..
Статті у наукових фахових виданнях:
1. Вараксіна О. В. Теоретичні основи продовольчої безпеки як економічної категорії / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 1 (56). – С. 50 – 55.
2. Вараксіна О. В. Основні аспекти та фактори, що формують продовольчу безпеку країни / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 3 (59). – С. 71 – 76.
3. Вараксіна О. В. Світовий досвід державної політики продовольчого забезпечення / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 4 (60). – С. 118 – 124.
4. Вараксіна О. В. Рівень забезпечення продовольчої безпеки в країні / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 36 – 40.
5. Вараксіна О. В. Оцінка системи управління наймом та звільненням персоналу в сільськогосподарському підприємстві / О. В. Вараксіна // Електронне фахове видання Мукачівського державного університету «економіка та суспільство». – 2018. - №18.
6. Маркіна І. А., Вараксіна О. В. Ключові аспекти формування конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери країни / І. А. Маркіна, О. В. Вараксіна  // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ, 2018. – Вип.193. - С. 47- 56.
7. Вараксіна О. В. Теоретичні підходи до класифікації конкурентних переваг підприємства / О. В. Вараксіна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2018. – Том 23. Випуск 5 (70).
8. Вараксіна О.В., Гедерім К.О., Золотих Я.Я. Стратегічне управління підприємством як необхідна умова забезпечення продовольчої безпеки національної економіки.  Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Випуск 40.     С. 54 – 59.
9. Вараксіна О.В., Воронько-Невіднича Т.В., Барабаш К.Г. Особливості застосування маркетингових комунікацій аграрними підприємствами. Електронне наукове фахове видання Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Випуск 2 (25). С. 166 – 172.

Статті у періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
10. Вараксина Е. В. Состояние развития агропродовольственного комплекса Украины / Е. В. Вараксина // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. – Bakı: Mütərcim, 2015. – № 1. – С. 351 – 358.
11. Вараксіна О. В. Оцінка моделі функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки України / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 1 (73). – С. 91 – 98. Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus.
12. Ніколенко С.С., Вараксіна О. В. Чинник результативності організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки країни / С.С. Ніколенко О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 3 . – С. 91 – 98. Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus.
13. Вараксіна О. В. Конкурентоспроможність підприємства: сутність, виміри та чинники України / О. В. Вараксіна // Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету Проблеми системного підходу в економіці– 2018. – № 4 . - С. 12- 16 Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus .
14.Varaksina E Current approaches to classification and understanding of the essence of the competitiveness concept / E Varaksina // Modern science – Moderni veda. – Pracha. – Czech Republic. Nemoros. – 2018. – P. 27-33.
15.Вараксіна О. В. Теоретико-методичні підходи до класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності / О. В. Вараксіна // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії. Вип. 41. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019.– С. 35-41. Наукометрична база Index Copernicus International.
16.Вараксіна О. В. Окремі питання конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки / О. В. Вараксіна // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». № 4. – Київ. – С. 20-24. Наукометрична база Index Copernicus International.
17.Вараксіна О. В. Дослідження стану розвитку аграрного сектору як важливого в стратегічному плані сектора національної економіки / О. В. Вараксіна // Науковий журнал "Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління", N 5. Том 30 (69). – Київ.  2019. Наукометрична база Index Copernicus International.
18.Вараксіна  О. В., Михатіло В. В. Інновації як важливий чинник забезпечення стійких конкурентних переваг. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2020.Том 31 (70). № 1, С. 36 – 39. Наукометрична база Index Copernicus International.
19.Вараксіна О. В., Перебийніс А. В. Управління фінансовими ресурсами як ключовий чинник формування конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Випуск 30. С. 28 – 32. Наукометрична база Index Copernicus International.

Конференції
1. Вараксіна О. В. Продовольча безпека як чинник ефективної національної економіки / О. В. Вараксіна // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 – 24 трав. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 31 – 33.
2. Вараксіна О. В. Особливості сучасного стану аграрного сектору України у контексті продовольчої безпеки / О. В. Вараксіна // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. матер. ХV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 25 – 26 лип. 2014 р. – Запоріжжя : Партнерство «Нова освіта», 2014. – С. 21 – 24.
3. Вараксіна О. В. Продовольча безпека як економічна категорія та її основні критерії / О. В. Вараксіна // Економіка, управління, фінанси: теорія і практикаь : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 17 – 18 жовт. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 26 – 30.
4. Вараксіна О. В. Зарубіжна практика забезпечення продовольчої безпеки / О. В. Вараксіна // Розвиток економічної системи в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28 – 29 листоп. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 25 – 29.
5. Вараксіна О. В. Оцінка рівня забезпечення продовольчої безпеки в Україні / О. В. Вараксіна // Проблеми та перспективи економіки і управління : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 19 – 20 груд. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 21 – 25.
6. Вараксіна О. В. Основні аспекти оцінки стану організаційно-економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни / О. В. Вараксіна // Науковий диспут: питання економіки, підприємництва та фінансів : матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 5 – 6 серп. 2016 р. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2016. – С. 35 – 38.
7.Вараксіна О.В. Теоретичні аспекти трактування категорії «конкурентоспроможність підприємства» / О.В. Вараксіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 29 – 31.
8.Вараксіна О.В., Марєвська М. Ю. Теоретичні аспекти стратегічного управління / О.В. Вараксіна, М. Ю. Марєвська // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки». – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 144 - 145.
9.Вараксіна О.В. Головні питання забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.В. Вараксіна // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки». – Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – С. 107 - 108.
10.Вараксіна О.В. Аналіз стану функціонування системи підвищення кваліфікації в освітній діяльності / О.В. Вараксіна, І. П. Потапюк, І. В. Шульженко // Матеріали 49 науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодія закладів вищої освіти з ринком праці». – Полтава. 2018. – С. 87 – 59.
11.Вараксіна О.В. Теоретичні аспекти дефініції «конкурентоспроможність» / О.В. Вараксіна // Міжнародна наукова конференція «Сучасні економічні дослідження: теорія, методологія, стратегія: праця конференції». – Кельце, Польща: Видавництво «Балтика», 2018. – Частина II. –С. 37 39.
12.Любарець С.В., Вараксіна О.В., Мотивування персоналу в сучасних підприємствах. Міжнародна наукова конференція «Зовнішні та внутрішні  фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин». м. Львів, 23 квітня 2019 р., ГО «Львівська економічна фундація» - Львів: ЛЕФ, 2019. – с. 44-46.
13.Куркіна В. М. Вараксіна О.В., Виробничий ризик як складова сучасного підприємництва. Фінансова система та інформаційні технології: сучасний стан, ефективність, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. м. Київ, 27 квітня 2019 р. . – с. 36-39.