Вараксіна Олена Вікторівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту

Посада: 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, 4 корпус, офіс 405

E-mail: elenavaraksina1106@gmail.com

Викладає навчальні дисципліни: «Управління ризиками у підприємстві», «Управління якістю», «Мотиваційний менеджмент», «Ризики в менеджменті та антикризове управління підприємством».

Освіта: 

У 1994 р. закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах. У 2003 р. закінчила з відзнакою Національний аграрний університет за спеціальністю «Професійне навчання (Економіка підприємства)», кваліфікація економіст-педагог.

Аспірантура: 

2010-2015 рр. – здобувач кафедри «Економічної теорії та прикладної економіки» ПУЕТ за спеціальністю 08.00.03. – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертаційного дослідження: «Формування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки України» У 2017 р. Присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук.

Досвід роботи: 

З 1997 р. по 2002 р.  працювала викладачем спеціальних дисциплін в Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії. З вересня 2002 р. по квітень 2017 р. працювала на посаді завідуючої економічним відділенням Аграрно-економічного коледжу ПДАА.
З квітня 2017 р. працює на посаді директора Інституту післядипломної освіти ПДАА. З вересня 2017 р. за сумісництвом працює на кафедрі менеджменту на посаді доцента.

Стажування: 

З 1.09.2015 р.  по 25.09.2015р. проходила стажування в Національному  університеті біоресурсів і природокористування України, Свідоцтво 12 СПВ 179202

Публікації: 

Публікації: Загальна кількість публікацій 14 , у фахових виданнях – 8. Загальна кількість конференцій, в яких брав участь викладач – 6.

Основні праці:
Статті у наукових фахових виданнях:
1. Вараксіна О. В. Теоретичні основи продовольчої безпеки як економічної категорії / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 1 (56). – С. 50 – 55.
2. Вараксіна О. В. Основні аспекти та фактори, що формують продовольчу безпеку країни / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 3 (59). – С. 71 – 76.
3. Вараксіна О. В. Світовий досвід державної політики продовольчого забезпечення / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 4 (60). – С. 118 – 124.
4. Вараксіна О. В. Рівень забезпечення продовольчої безпеки в країні / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 36 – 40.

Статті у періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:
5. Вараксина Е. В. Состояние развития агропродовольственного комплекса Украины / Е. В. Вараксина // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. – Bakı: Mütərcim, 2015. – № 1. – С. 351 – 358.
6. Вараксіна О. В. Оцінка моделі функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки України / О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 1 (73). – С. 91 – 98. Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus.
7. Ніколенко С.С., Вараксіна О. В. Чинник результативності організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки країни / С.С. Ніколенко О. В. Вараксіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 3 . – С. 91 – 98. Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus.

Конференції
1. Вараксіна О. В. Продовольча безпека як чинник ефективної національної економіки / О. В. Вараксіна // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 – 24 трав. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 31 – 33.
2. Вараксіна О. В. Особливості сучасного стану аграрного сектору України у контексті продовольчої безпеки / О. В. Вараксіна // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. матер. ХV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 25 – 26 лип. 2014 р. – Запоріжжя : Партнерство «Нова освіта», 2014. – С. 21 – 24.
3. Вараксіна О. В. Продовольча безпека як економічна категорія та її основні критерії / О. В. Вараксіна // Економіка, управління, фінанси: теорія і практикаь : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 17 – 18 жовт. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 26 – 30.
4. Вараксіна О. В. Зарубіжна практика забезпечення продовольчої безпеки / О. В. Вараксіна // Розвиток економічної системи в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28 – 29 листоп. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 25 – 29.
5. Вараксіна О. В. Оцінка рівня забезпечення продовольчої безпеки в Україні / О. В. Вараксіна // Проблеми та перспективи економіки і управління : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 19 – 20 груд. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 21 – 25.
6. Вараксіна О. В. Основні аспекти оцінки стану організаційно-економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни / О. В. Вараксіна // Науковий диспут: питання економіки, підприємництва та фінансів : матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 5 – 6 серп. 2016 р. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2016. – С. 35 – 38.