Ветохін Володимир Іванович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Галузеве машинобудування

Посада: 

професор

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003,
навчальний корпус №3, 2-й поверх, каб. №309

e-mail: glmb@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-96-87 (Деканат ІТФ)

Освіта: 

Київський орден Леніна політехнічний інститут, 1982 р., машини і апарати целюлозно-паперового виробництва, інженер-механік

Докторантура: 

Доктор технічних наук, диплом ДД№009103 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 січня 2011 року  із спеціальності: «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України. 

Вчені звання: 

Доцент

Досвід роботи: 

Член Спеціалізованої Вченої Ради Д23.073.01 Центрально-українського національ-ного технічного університету, м. Кропивницький, та Вченої ради УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Знання мов: 

Українська

Стажування: 

Навчально-методичний комплекс «Інститут після-дипломної освіти» НТУУ КПІ з 23 лютого 2016 ро-ку по 15 квітня 2016 року за програмою «Управління міжнародними проек-тами» свідоцтво ПК 02070921 000596-16

Підвищення кваліфікації: 

Навчально-методичний комплекс «Інститут після-дипломної освіти» НТУУ КПІ з 23 лютого 2016 ро-ку по 15 квітня 2016 року за програмою «Управління міжнародними проек-тами» свідоцтво ПК 02070921 000596-16

Здобутки: 

1.Диск ґрунтообробний / Ветохін В.І., Жук О.Ф./ патент на корисну модель 118542, Україна, МПК А 01 В 7/00, А 01 В 15/16, А 01 В 35/20   № u 2017 02385; За-явл. 14.03.2017 Опубл. 10.08.2017, Бюл.№ 15.
2. Комбінований роторний глибокорозпушувач/ Ветохін В.І., Жук О.Ф./ Патент України 108699 U, МКВ А01В A01B 13/14, A01B 49/02, A01B 21/08, A01B 33/02   № а 2013 15610; Заявл. 31.12.2013. Опубл. 25.05.2015, Бюл.№ 10.
3. Комбінований дискороторний глибокорозпушувач/ Ветохін В.І., Жук О.Ф./ Патент на корисну модель 90476 U Україна, МКВ А 01 В 49/02,   № u 2014 00155; Заявл. 10.01.2014; Опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10.
4. Спосіб смугового обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських куль-тур /Ветохін В.І., Юрчук В.П., Кюрчев В.М.  Надикто В.Т. Найдиш А.В./ Патент на винахід 96028 Україна, МКИ А 01 В 3/38, А 01 В 79/02.   № a200911439; Заявл. 10.11.09; Опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.

Публікації: 

Наукові:

1. Ветохін В.І.  Аналіз властивостей ґрунту стосовно процесу управління його ста-ном з мінімальними витратами ресурсів/ А.Н. Алтибаєв /Техніко-технологічні аспек-ти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Збірник наук. пр. – Дослідницьке: ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, 2017,   Вип. 21(35),   С.332-338. (фахове видання)
2. . Ветохін В.І.  Концептуальные аспекты совершенствования машинных техноло-гий возделывания зерновых / Г.Л Утенков / Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збір-ник наук. пр. - Дослідницьке, 2018. - Вип. 22 (36). – С.210-220 (фахове видання)
3. . Ветохін В.І.  Деякі аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Ред-кол.: C.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2015. – Вип. 226. – С. 315-321 (фахове видання)
4. Ветохін В.І.  Деякі тенденції розвитку конструкцій робочих органів для чизельно-полицевого обробітку ґрунту /Панов А.І./ Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, 2013,   Вип. 17(31),   Кн.1,   С.92-98. (фахове видання)
5.  Ветохін В.І.  Оцінка доцільності оснащення техніки для обробітку ґрунту змінни-ми робочими органами /Знова Л.В./ Механізація та електрифікація сільського госпо-дарства.   Глеваха, Вип. 97,   Т.1,   2013,   С. 176-181.(фахове видання)

Видані підручники чи навчальні посібники або монографії:

1. Ветохін В.І.  Деталювання креслеників загального виду [Електронний ресурс]: навча-льний посібник для студентів теплоенергетичного факультету усіх форм навчання Гетьман О.Г., Білицька Н.В., Баскова Г.В, /Навчальний посібник/ Електронні текстові данні (1 файл: 3,54 Мбайт).   Київ: НТУУ «КПІ», - 2011. – Назва з екрана. Режим до-ступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/935
2. Ветохін В.І. Розробка енергетичних схем в автоматизованій системі КОМПАС-3D. Білицька Н.В., Гетьман О.Г.,  Мінаковський В.М Навчальний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0506 «Енергетика та енергомашинобудування» - Київ: Видавництво «БМТ», 2013. – 50 с.
3. Ветохін В.І. Основи деталювання креслеників загального виду: навчальний посіб-ник для студентів теплоенергетичного факультету усіх форм навчання Гетьман О.Г., Білицька Н.В., Баскова Г.В.- К.: Видавництво «БМТ», – 2013.   128 с.

Факультети: