Воскобойник Валентина Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3 ПДАА, корпус №4, кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, ауд. 459
valentyna.voskobiinyk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

  •     Google Академія (Воскобойник Валентина Іванівна)
  •     ORCID ID (0000-0003-3990-3082)
  •     ResearcherID (F-4860-2017)

Освіта: 

1995 р. – закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Російська мова та література і англійська мова».

Аспірантура: 

2002 р. – захистила кандидатську дисертацію  «Структура, семантика та словотворчі функції основ префіксальних дієслів (на матеріалі англійської економічної термінолексики)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, кандидат філологічних наук, ДК №016063 від 09.10.2002 р.

Вчені звання: 

доцент кафедри іноземних мов, 12 ДЦ № 009751 від 16.12.2004 р.

Досвід роботи: 

загальний досвід роботи – 1993–2019 рр., зокрема у вищих  навчальних закладах  1995–2019 рр.

Знання мов: 

англійська, німецька, українська, російська

Стажування: 

2015 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Переклад», Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 12СПВ 143055;
2012 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Підходи до організації дистанційного навчання», Сумський державний університет, 12СПК 401815;
2005 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Підготовка управлінського резерву вищих навчальних закладів», Полтавський університет споживчої кооперації України, СПК №270523;
2003 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Професійне навчання», Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікацій та перепідготовки спеціалістів при Полтавському університеті споживчої кооперації України, СПК АЕ №147338;
2002 р. – стажування в Холіоукському Ком’юніті Коледжі (США).

Здобутки: 

  • 2009 – 2014 рр. – здійснювала наукове керівництво дисертаційним дослідженням здобувача Сухачової Н. С. «Структурно-семантичні й лінгвокогнітивні параметри англомовної терміносистеми менеджменту», яка одержала документ про присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови;
  • Грамота Полтавської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації (2011 р.);
  • Почесна грамота Виконавчого комітету Полтавської міської ради за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти Полтавщини, підготовку висококваліфікованих фахівців (2007 р.).

Публікації: 

• активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
• автор 80 науково-методичних  та наукових праць з лінгвістики та методики викладання іноземної мови у ВНЗ, серед них:
Навчальний посібник:
Воскобойник  В  І., Антипова А. В., Остапченко О. Б.  Англійська мова для спеціалістів у сфері харчових технологій = English for food technology specialists : навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2011. 378 с.
Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
Dubova H. Е., Sukmanov V. A., Marynin A. I., Zakharevych V. B., Voskobojnyk V. I. The interrelation between sensory properties of fruit distillates, dispersion and the method of fruit heat treatment // Food and raw materials, 2016. Vol. 4, № 1.  P.19-26. 
Dubova H.,  Yegorov B., Bezusov A., Voskoboinyk V. Study of factors affecting development of food aromatization // Food science and technology. Volume 11.  Issue 3/2017. Kherson : FPP Grin D.S., .P. 17-23.
Статті у фахових виданнях України:
Воскобойник В. Основні засади когнітивної дериваційної морфології // Збірник наукових праць.  Філологічні науки. 2017. № 25. C.82-86.
Іщенко В. Л., Воскобойник В. І. Особливості функціонуанння  багатокомпонентних економічних термінів у заголовках періодичних видань // Лінгвістика: зб наук. праць. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ» імені Тараса Шевченка, 2018. С. 136-142.
Переклад монографії на англійську мову:
Dubova H. Yе. Advances in research on food aroma recovery : Monograph / H. Yе. Dubova; edited by A. T. Bezusov ; English translation: V. I. Voskoboinyk, N. I. Rudenko. 2nd edition. PUET, 2017. 187 р.

Факультети: