Історія кафедри землеробства і агрохімії

В.І.Сазанов
Віктор Іванович САЗАНОВ

У витоків заснування кафедри був Віктор Іванович Сазанов, який приймав безпосередню участь в організації Полтавського сільськогосподарського політехнікуму - нинішньої Полтавської державної сільськогосподарської академії. З 1 червня 1925 року по 15 грудня 1929 року   він працював викладачем та керівником секції досвід­ної справи на агрономічному відділенні, був обраний професором.

В.І.Сазанов в свій час очолював найстарішу в Україні Полтавську сільськогосподарську дослідну станцію. Він опублікував більше 125 наукових праць з питань землеробства, дослідної оправи, агрономії, автор ві­домої книги "Сільськогосподарська дослідна справа в рослинництві та її методика".

Першими викладачами курсу землеробства в інституті були О.О.Іллічевський і професор М.М.Самбикін. Професор Михайло Митрофанович Самбикін був засновником агрометеорологічної науки в  Україні. Його праця "Ко­роткі відомості по кліматології, її розділах: формування кліматів і класифікація кліматів" стала основою для подальшого розвитку агрометеорологічної науки.

Кафедра загального землеробства була створена в 1928 році і до 1934 року її очолював професор П.Ф.Тушкан.

П.Ф.Тушкан
Петро Федорович ТУШКАН

1 вересня 1935 року завідуючим кафедрою загального хліборобства було призначено професора Руденка Степана Карповича, який до цього часу працював викладачем Уманського педінституту. Йому також було введено в обов’язки ведення курсу з дисципліни загаль­не хліборобство.

Степан Карпович РУДЕНКО

Наукова діяльність С.К.Руденка була багатогранною. Ним опуб­ліковано ряд актуальних на той період статей, як-то: «Розкидний, рядовий і стрічковий посів», «Утворення вузла кущення у злакових рослин при різних глибинах заробки». "Вплив осмотичного тиску на утво­рення білка в зерні пшениці», «Принципи вивчення сухого хліборобства», «Розвиток кореневої системи у злакових і бобових куль­тур» та інші.

З 1 вересня 1940 року Руденко С.К, був звільнений із посади в зв’язку з пенсійним віком.

В роки Великої Вітчизняної війни і в перші післявоєнні роки кафедру очолював доцент І.У.Старосельський (1940-1943 pp.) і доцент І.Є.Кузьменко   (1944-1947 pp.). На долю професорсько – викладацького складу в ці лихі роки випала евакуація кафедри разом із всім інститутом в м. Курган, а потім повернення в Полтаву та відновлення інституту після війни.

Дев’ять років (з 1 вересня 1947 року по 1 вересня 1956 року) кафедру землеробства очолює Степан Іванович Ільменьов. 

Ігор Устинович Старосельський
Іван Євсєєвич Кузьменко

Коло наукових питань, які вирішували співробітники кафедри: вивчення хімізму розкладання кореневих та пожнивних решток багаторічних трав, вивчення різних способів обробітку ґрунту на зяб та парів на підзолистих ґрунтах. Особливу увагу Степан Іванович особисте приділяв застосуванню чизель-культиваторів в системі весняного та літнього обробітку ґрунту з метою збереження вологи.

Саме в цей час на кафедрі починається  дослідницька робота по вив­ченню системи обробітку ґрунту, розробленої Т.С.Мальцевим, в умо­вах Полтавської області. В травні 1955 року С.І.Ільменьов приймав участь в координа­ційній нараді, яку організувала Академія наук УРСР з цього питання

ylmenev.jpg
Степан Іванович Ільменьов

С.І.Ільменьов був керівником комплексної теми «Агротехніка ози­мої пшениці по непаровим попередникам». В 1956 році він захистив докторську дисертацію на тему: «Передпосівний обробіток суглинис­тих підзолистих ґрунтів».

cheremysynov.jpg
Георгій Іванович Черемісінов

В 1957 році завідуючим кафедрою загального землеробства призначається доцент Георгій Андрійович Черемісінов, який до цього ча­су працював директором Красноярського сільськогосподарського інсти­туту. Г.А.Черемісінов на протязі ряду років проводив наукові дос­лідження, пов’язані з ерозією ґрунтів і продуктивному викорис­танню еродованих земель. В цих дослідженнях велику увагу приділено агровиробничій характеристиці еродованих земель і умовах їх фор­мування. На основі проведених теоретичних досліджень ним були знайдені і запропоновані сільськогосподарському виробництву ефективні методи попередження ерозії земельних угідь в колгоспах і радгоспах Лісостепу СРСР.

В 196І році доцент Черемісінов Г.А. захистив докторську ди­сертацію на тему: «Агровиробнича характеристика еродованих грун­тів деяких лісостепових районів СРСР і агротехнічні заходи по їх продуктивному використанню». В серпні 1962 року Черемісінов Г.А. призначається директором Всесоюзного науково - дослідного інституту добрив і агрогрунтознавст­ва (ВІУА).

Нинішня кафедра землеробства і агрохімії за 75 річний період пережила немало реорганізацій - об'єднань і роз’єднань. Але суть залишалася в тому, що тут читалися одні з головних предметів агрономічного факультету - землеробство, агрохімія, ґрунтознавство.

chub.jpg
Михайло Васильович Чуб

З 1962 року по грудень 1981 року кафедру агрохімії очолював доцент Михайло Васильович Чуб. Під його керівництвом проводиться велика дослід­ницька робота з програмування врожаїв. Працюючи по цих питаннях, асистент кафедри Опара М.М. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Урожай і якість зерна озимої пшениці при застосуванні міне­ральних добрив в розрахункових дозах".

Недовгий час кафедру агрохімії і ґрунтознавства очолював до­цент В.О.Пелипець.

В цей же час кафедру загального землеробства очолює доцент Іван Євсєєвич Кузьменко, а з вересня 1963 року на цю посаду зарахований професор Микола Іванович Осадчий, який до цього працював в Киргизському сільсь­когосподарському інституті на посадах завідуючого кафедрою загаль­ного землеробства, декана агрономічного факультету. Під керівницт­вом професора   М.І.Осадчого на кафедрі загального землеробства Полтавського сільськогосподарського інституту захистили кандидатсь­кі дисертації   Хрипченко М.Г., Сухін В.С., Джолаєв М.Д., Бібіков О.О., Бакума І.І., Самотуга Я.Х., Лихо С.П., Шевелев В.В., Носенко В.І., Фастовець А.П., Сайко В.Ф., Паламарчук Г.О., Пастернак Г.І.

osadchyy.jpg
Микола Іванович Осадчий

Наукова діяльність професора М.І.Осадчого була багатогранною, він працював над цілим рядом питань: біогенність схилових земель, усунення процесів ерозії за допомогою системи обробітку та добрив; вивчення попередників в ланках бурячної сівозміни; агротехніка вирощування і підбору кормових культур в пож­нивних посівах області (кукурудза, горох, соняшник); вивчення гербіцидів в посівах цукрового буряка і проса.

fysyunov.jpg
Олексій Васильович Фісюнов

Книга М.І.Осадчого «Культура тютюну в Киргизії» признана унікальною першою працею в СРСР по вирощуванні тютюну на зрошенні. До останніх днів свого життя Микола Іванович Осадчий працював професором - консультантом кафедри,  старшим науковим співробітником по госпроз­рахункових темах.

В 1974 році кафедру загального землеробства очолив доктор сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник Олексій Васильович Фісюнов,  який до цього працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи.

Під керівництвом та безпосередній участі О.В.Фісюнова на кафедрі виконано значну кількість наукових робіт важливого народно - господарського значення. Великі заслуги та безперечний пріоритет О.В.Фісюнова в розв'язанні ряду актуальних питань землеробства: розробці наукового прогнозування появи бур’янів, впровадження візуальної трьохбальної шкали забур’яненості полів, розробці комплексу агротех­нічних заходів боротьби з бур’янами та системи пошарового, комбіно­ваного обробітку ґрунту в зерно-буряковій сівозміні з метою знижен­ня потенциальної засміченості посівів бур’янами те зменшення зас­тосування гербіцидів при вирощуванні сільськогосподарських культур.

На кафедрі в той же час проводилась серйозна наукова робота по вивченню ефективності ґрунтозахисного обробітку ґрунту.

muha.jpg
Володимир Дмитрович Муха

Творчий доробок О.В.Фісюнова  вилився майже у 200 науково - методичних і науково-популярних робіт по актуальним питанням землеробства. Він автор декількох книг по біології бур’ян1в та методів боротьби з ними.

В 1982 році О.В.Фісюнов по переводу призначається зас­тупником директора з наукової роботи Всесоюзного науково-дослідно­го інституту землеробства і захисту ґрунтів від ерозії.

chapko.jpg
Петро Макарович Чапко

В цьому ж році кафедра загального землеробства була реорганізо­вана в кафедру землеробства і ґрунтознавства, а очолив її ґрунтознавець професор Володимир Дмитрович Муха, який прийшов з Харківського сільськогосподарського інституту  їм.  В.В.Докучаєва.

Основнім напрямком наукових досліджень на кафедрі в цей час є вивчення сучасних ґрунтоутворювальних процесів, відтворення і регулювання родючості ґрунтів.  Він автор більше 100 наукових праць з актуальних питань сучасного ґрунтознавства. В грудні 1989 р. Володимир Дмитрович обирається ректором Курського сільськогосподарського інституту.

В 1990 роцї кафедра землеробства і ґрунтознавства була знову реорганізована в кафедру загального землеробства, яку очолив доцент Володимир Васильович Шевельов.

В 1990 р. кафедру очолив доктор сільськогосподарських наук П.М.Чапко. Співробітниками кафедри під керівництвом Петра Макаровича проводилися актуальні дослідження з питань альтернативної системи удобрення полів, ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту, вивчення гербіцидної активності природних мінералів.

11shevelev.jpg
Володимир Васильович Шевельов

В 1995 році проведено об’єднання кафедр загального землеробст­во та aгpoxімії і ґрунтознавства. З 1997 року її очолив доцент Петро Іванович Воропін. В цей період основні напрямки наукової роботи співробітників кафедри це: використання мінералізованих (пластових) вод в сільсько­му господарстві і вивчення локального способу внесення мінераль­них добрив,

voropin_2.jpg
Петро Іванович Воропін

З 2000 року кафедру землеробства і агрохімії очолює доцент Опара Микола Миколайович, Заслужений працівник сільського господарства України. В 2003 р. на кафедрі була проведена науково–практична конференція, присвячена 75 річному ювілею кафедри та 100–річчю з дня народження професора М.І.Осадчего. Рішенням вченої ради академії кафедрі присвоєно ім’я Віктора Івановича Сазанова.

В 2009 році кафедру очолив доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович.

Слід особливо вказати на величезну роботу лаборантів кафедри. З 1954 по 1984 рр. старшим лаборантом працювала Є.М.Твердохліб, тривалий час  працювали старшими лаборантами Л.Я.Топор-Гілка, О.Г.Босенко. З 1984 р. сумлінно трудиться на кафедрі старшими лаборантом З.В.Коваленко.

З 1930 по 1935 рр. при кафедрі загального землеробства функціонувала аспірантура, яку закінчили Кузьменко І.Є., Андрущенко С.П. В 1963 р. аспірантура при кафедрі була відновлена.

За роки існування кафедри  викладачами та науковими співробітниками були підготовлені та захищені 4 докторських дисертацій (Ільменьов С.І., Гетта М.Я., Черемісінов Г.А., Писаренко П.В.).

Під керівництвом професорів та доцентів кафедри підготували та захистили більше 40 кандидатських дисертацій. Серед них Яременко В.М. (керівник Рубановський Л.Л.); Воропін П.І. (керівник Омельянюк Л.Л.); Борух В.О., Голуб А.Г., Опара М.М., Ошкадьоров В.Г. (керівник Чуб М.В.); Бакума І.І., Бібіков О.О., Джолаєв М., Лихо С.П., Носенко В.І., Пастернак Г.І., Кузьменко І.Є., Прач М.Г., Паламарчук Г.А., Сайко В.Ф., Самотуга Я.Х., Фастовець А.П., Шевельов В.В. (керівник Осадчий М.І.); Головін В.В., Дяченко В.М., Назаренко Г.І., Літвінов А.С., Остапенко М.А., Котикова С.А. (керівник Фісюнов О.В.); Біленко О.П., Іванов В.О., Кльоз В.П., Кочерга А.А., Поспєлов С.В., Шевель Г.П. (керівник Муха В.Д.); Гангур В.В., Манжос С.Б., Онипко В.В., Писаренко П.В. (керівник Чапко П.М.); Ласло О.А., Тараненко С.В., Диченко О.Ю., Тараненко А.О., Колєснікова Л.А. (керівник Писаренко П.В.), Нагорна С.В. (керівник Поспєлов С.В.).    

Нині кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук,. доцент Міщенко Олег Вікторович. На кафедрі працюють 16 викладачів та лаборантів:   Писаренко П.В., д. с.-г. н., професор, перший проректор академії, директор навчально-наукового аграрно-інженерного інституту; Опара М.М., доцент, к. с.-г. н., професор кафедри; Поспєлов С.В., доцент, к. с.-г. н., професор кафедри, заступник завідуючого; Ласло О.А., доцент, к. с.-г. н.; Тараненко С.В., доцент, к. с.-г. н.; Нагорна С.В., доцент к. с.-г. н; Чайка Т.О., доцент, к. е. н.; Біленко О.П., старший викладач, к.с.-г.н.; Гордєєва О.Ф., старший викладач, к.с.-г.н.; Тараненко А.О., старший викладач, к. с.-г. н.; Дяченко О.Ю., старший викладач, к. с.-г. н.; асистент Воропіна В.О.;  старші лаборанти Коваленко З.В., Татаренко Г.Б.

 На кафедрі відкрита аспірантура із спеціальності 201 - Агрономія.

Науковці кафедри за роки її існування працювали і прцюють над вирішенням різних проблем сільськогосподарського виробництва.

Серед них:

·        ґрунтозахисне та біологічне землеробство на Полтавщині;

·        розробка норм, способів на строків внесення мінеральних та органічних добрив добрив;

·        система обробітку ґрунту на еродованих землях;

·        розрахунок системи удобрення під запланований урожай:

·        раціональне використання засолених ґрунтів;

·        агровиробниче районування ґрунтів Полтавщини;

·        бонітування ґрунтів Полтавщини;

·        розробка систем боротьби з бур’янами в сівозмінах;

·        вивчення біології та шкодочинності бур’янів;

·        природне відтворення і підвищення родючості грунту

·        удосконалення меліоративних заходів для підвищення родючості грунтів та урожайності с.-г. культур;

·        використання природних розчинів та мінералів в землеробстві;

·        вивчення агробіологічної характеристики та вдосконалення технологій вирощування лікарських культур;

·        дослідження біологічної активності речовин природного походження;

·        шкодочинність ентомофауни посівів хрестоцвітих культур;