Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 5. Том 1.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 2(5). Том 1

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2012

ЗМІСТ

Аврамчук Л. А.
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ
3
Адаменко А.П.
ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
8
Алескерова Ю.В.
СУТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ
13
Бабан Т.О.
ДИНАМІКА СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЙОГО ПРОПОЗИЦІЇ
18
Балановська Т.І., Гогуля О.П., Драгнєва Н.І.
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
22
Бараннікова М. І.
ЦІННІСТЬ ТОВАРУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
28
Бєсєдіна Г.Є., Волошин Ю.Ю.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
34
Буряк Р. І.
МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
41
Вихор М. В.
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
45
Троян А.В., Гавриш А.О.
СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ
50
Галаєва Л.В., Ільїна О.В.
ЛІСОВІ РЕСУРСИ: ЇХ СТАН ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ
54
Галицький О.М.
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
59
Гаркуша С.А.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
64
Губенко В.І.
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
68
Гуща І.О.
ФЕНОМЕН ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗМІСТ І РИЗИКИ
74
Данько Ю. І., Жмайлов В. М., Бондар В. В.
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
79
Д’якова Т.А.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
83
Євенко Т. І.
НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
87
Загороднюк О.В.
ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ РИБИ І РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ
93
Кінєва Т.С.
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ БІОЛОГІЧНОГО КАПІТАЛУ СКОТАРСТВА
97
Казакова І. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ ДО НОВОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ
104
Калінчик М. В.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА АДАПТАЦІЯ ДО НЕЇ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ
109
Квятко Т.М., Чумакова Л.А.
ФОРМУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ІНТЕҐРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ В СВИНАРСТВІ
115
Кованець І. І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
119
Кононенко Ж. А.
НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
124
Кочетков О.В., Гудімова Н.А., Марков Р.В.
СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ВІТРИНИ В ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ЗБУТОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
128
Кравчук І. І.
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
132
Лебедева В.В.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТІЙКІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
139
Литвинов А.І.
ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ В М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ ТА М’ЯСОПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
145
Малюга Л.М.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
149
Маслюківська А. О.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ
152
Мирна О. В.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
164
Михайлов М. Г., Крючкова М. І.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
169
Морозюк Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОДОСТАТНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
173
Музиченко А.С., Булавка Л.В.
ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ
179
Нагаєв В.М.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ
184
Непочатенко А.В.
ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
189
Непочатенко О.А.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
195
Осташова В. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
200
Пасемко Г. П.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН В РАМКАХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ
204
Паска І.М.
РОЛЬ І МІСЦЕ ОПТОВИХ РИНКІВ В СИСТЕМІ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
210
Пащенко Ю. В., Шевченко С. В.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЦІНОВУ ПОЛІТИКУ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
217
Пеняк Ю.С., Сафронська І.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
221
Передерій Н.О., Костюк О.Д., Кузьменко С.В.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
227
Пищик Ю.Д.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ» ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ
237
Рижман Л. Д.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ
241
Рудика К. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ АГРОФОРМУВАНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
248
Сатир Л.М.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
252
Сердюк Т. М.
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОПОЗИЦІЇ МОЛОКА ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
258
Сидоренко О. В.
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО РИНКУ НА ОСНОВІ ПЕРЕДБАЧЕННЯ
262
Скосирська С.В.
КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ
268
Смирнова Н.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ
272
Спорняк С.О.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
277
Стасенко О.М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА
282
Талавиря М.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ НА РИНКУ БІОЕТАНОЛУ
288
Татаренко О.Г.
МЕХАНІЗМ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
294
Федірець О.В.
ВПЛИВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РІВЕНЬ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
302
Ціхановська В. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
307
Чаговець О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
314
Череда Т.Є.
ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
320
Шарко І.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
324
Шарко Т. М.
МУЛЬТИМОДУЛЬНА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
329
Шевченко Т.А.
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
336
Шиян Д.В.
НАПЯМИ ОНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
342
Łukasz Zgiep, Michał Roman
THE ROLE OF MANAGEMENT IN CHANGING ENVIRONMENT OF PRODUCER GROUPS
346
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 357