Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 6. Том 1.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 1 (6). Том1

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2013

ЗМІСТ

Ажаман І.А.
РЕТРОСПЕКТИВИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
3
Алескерова Ю.В.
ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ СТРАХУВАННЯ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ  ЗА ПРОГРАМОЮ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
12
Барилович О.М.
ТВАРИННИЦТВО: СТАН ГАЛУЗІ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ
18
Бондарець В.В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ> ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
22
Бондарчук Н. В.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА  ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ  ПІДПРИЄМСТВ АПК
26
Боровик Т.В.
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
34
Бугайчук О.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ЗОНІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
39
Волощук Ю.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА В РЕГІОНІ
45
Воронько-Невіднича Т.В.
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
49
Гавриш О.М.
SWOT-АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
54
Галенко О.І.
ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КЛАСТЕРА В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ
61
Галещук С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ КОНТРАКТАМИ
67
Галицька У. Б.
ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
72
Гончаров В.М., Мартинова Л.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
78
Горлачук М.А.
АГРАРНИЙ РИНОК: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І РЕГУЛЮВАННЯ
85
Данкевич В. Є.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА  ПРИ ВИСОКОТОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
89
Данкевич Є. М.
МІЖГАЛУЗЕВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
94
Деревяга П.I.
IНФОРМАЦIЙНІ ТЕХНОЛОГIЇ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КАЗАХСТАНУ
98
Доманчук Д.П., Шубович Т.А.
ЦІНОУТВОРЕННЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ
104
Єфімова Л.М., Єфімов В.П.
АУТСОРСИНГ І ФОРСАЙТИНГ ЯК МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
110
Замлинський В.А.
ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВА СИСТЕМА В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
114
Зборовська Ю.Л.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  НА ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
117
Зінчук Т. О., Романчук О. М.
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ  МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ АМЕРИКИ
122
Кафлевська С.Г., Ганжа Т.І.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ
129
Колесник В.М., Розкладай М.І.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ МОТИВАЦІЙ НА РИНКУ ХЛІБОПРОДУКТІВ В РЕГІОНІ
133
Кондратюк Д.М.
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ОБ’ЄДНАНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
139
Костюк О.Д.
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
143
Козловький С.В., Кошельник В.М.
ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ
147
Кузьменко С.В.
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНОГО ВИРОБНИЧОГО НАПРЯМУ
153
Лабенко О.М.
МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
159
Логоша Р.В.
СВІТОВИЙ РИНОК ОВОЧІВ ТА МІСЦЕ НА НЬОМУ УКРАЇНИ
164
Лучик М.В.
ДЕМОГРАФІЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
169
Маленька І.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
174
Матвійчук В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
179
Маршалок М.С., Нікітченко С.О.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
183
Мельник В.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЛІЄЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
188
Нестеров І.Г.
ЗМІСТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ» В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
193
Ніценко В.С.
РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
199
Одношевна О.О.
РОЗВИТОК ПЛОДОЯГІДНОГО ВИРОБНИЦТВА В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
208
Передерій Н.О.
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
213
Прохорова В.М.
СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
217
Радько В.І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
223
Сегеда С.А.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА  АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
227
Самойлик Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
235
Сафонов В.А.
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ СОВРЕМЕННОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АР КРЫМ
240
Скоцик В.Є.
ВІТЧИЗНЯНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВІДРОДЖЕННЯ
248
Славкова О.П., Глушаченко А.І.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ  УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
253
Сосновська О.О.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СВИНАРСТВА  У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
258
Танклевська Н.С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
264
Туболець І.І., Фоміних В.І.
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВИБОРУ МОДЕЛІ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
268
Федорчук Н.В.
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
274
Філімонова О.Б.
КРЕДИТНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
279
Халевицька Т.Г.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА РОБІТНИКІВ-АГРАРІЇВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
287
Хлівна І. В.
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
290
Хлопоніна-Гнатенко О.І.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
297
Хомин І. П., Кривий З. І.
ЦІНОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ  АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА)
302
Чаплінський В.Р.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АПК ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
308
Шабатура Т.С.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ  МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
314
Шваб О.В.
ДЕРЖАВА У РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
321
Щербата М.Ю.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
330
Шерстюк С.В.
ОПТОВІ РИНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
334
Яворська Т. І.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
338
Ярова В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
344
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 354