Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 10.

Міністерство освіти і науки України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 1 (10)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2015

ЗМІСТ

Макаренко П. М., Могилат М. Г.
ТЕОРЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ НА ФОРМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ І БІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
3
Березін О.В.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ: РОЛЬ І ЗАВДАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
16
Березіна Л.М.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК
20
Буряк Р. І., Лазаренко В.І., Добрівський В. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
24
Двигун А.О., Мартиненко О.А.
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АСПЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
38
Лозинська Т. М., Пасенко Г. П.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
47
Макаренко А.П., Кузьменко І.В.
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
53
Мармуль Л.О.
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
61
Мармуль Л.О., Аранчій В. І., Аранчій Д.С.
СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ КОРПОРАТИВНИХ ЧИННИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
66
Марченко О.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БРЕНДИНГУ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
72
Соловйов І.О., Вальтер А.О.
ОСОБЛИВОСТІ БРЕНДИНГУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
80
Шпичак О.М.
ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
86
Безкровний О. В., Дорошенко О. О.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
91
Бурлака Д. О.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
97
Галунець Н.І.
УМОВИ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ ДО КОН’ЮНКТУРИ СВІТОВОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ
102
Гамова О.В., Лукашенко О.В.
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
107
Гладка В. В.
ОЦІНКА ДІЄВОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
113
Гринчук Ю.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
122
Губа М.І., Карташова О.Г.
ОВОЧЕВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
129
Дядик Т. В., Миколенко І.Г., Писаренко С.В.
ДЖЕРЕЛА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
135
Єщенко I. В.
СУТНIСТЬ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМIЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТI ТА КЛАСИФIКАЦIЯ ЇЇ ВИДIВ
143
Зоря С. П.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ
147
Ігнатенко М.М.
ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ
152
Коваленко М.В.
СЕЛО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
158
Колокольчикова І. В.
ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
163
Кривець Ю.М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОФОРМУВАНЬ НА ЗАСАДАХ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ, РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК ІНДИКАТОРІВ, РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КОНТРОЛІНГУ
170
Ксьонжик І.В.
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ І СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ
175
Кузьменко Н.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
179
Левченко З.М.
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
184
Меліхова Т.О., Мась Д.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
189
Мокієнко Т.В.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
196
Новак Н.П.
ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ПОГОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
200
Олійник А. С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ
205
Плотнікова М.Ф.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА ТА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
212
Репілевський Е.В.
ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ НИМИ
223
Решетнікова О.В., Березницький К.В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
228
Самойлик Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
235
Сердюк О. І., Мирна О. В.
ВНУТРІШНЄ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЗАСІБ ТЕХНІКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
243
Сосновська О.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
250
Сьомич М.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
256
Федірець О.В.
ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
264
Федірець О.В., Безручко Ю.О., Шихалієва А.Т.
ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ
269
Хамзе Махмуд Аль-Равашдех
ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
273
Черненко Ю. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОВОЧІВНИЦТВІ
279
Чорний Б.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
283
Шовкова Л.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
290
Юрченко І. В.
АНАЛІЗ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
297
   
ANNOTATIONS 304