Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 11.

Міністерство освіти і науки України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 2 (11)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2015

ЗМІСТ

Макаренко П.М.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: СУТНІСТЬ, СКЛАДНИКИ, ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ
3
Аранчій В. І., Борисова І. С., Кошман Н. І.
РОЗВИТОК ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ – ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
8
Гришова І. Ю.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
14
Дубініна М.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
18
Карпенко Е.М., Карпенко В.М.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
25
Макаренко А.П., Литвиненко І. О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
33
Макаренко А.П., Ярданова Т.Г.
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
40
Мармуль Л.О., Аранчій В. І., Удовіченко М.О.
КАТЕГОРІЯ ВЛАСНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
49
Марченко О.А.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЇХ РОЗВИТКУ
55
Сарапіна О.А.
ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ І ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
61
Сахацький М.П., Ксьонжик І.В.
ЕКСПОРТНІ МОЖЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
66
Сіренко Н.М., Корабахіна А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РАЗОВИХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ малого і середнього підприємництва
71
Чириченко Ю. В., Кожаліна Н.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
78
Аранчій Д.С.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
83
Безкровний О.В., Лихопій В.І., Анісімова Д.І.
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
88
Гринчук Ю.С.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВІДТВОРЕННЯМ ЇХ ВИРОБНИЧО- РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
94
Гришов В. В.
АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ: ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ЗАХИСТУ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
101
Давидюк О.О.
ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ У ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ КОНФЛІКТІВ ПІДПРИЄМСТВ
106
Дорич О.В.
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
112
Ігнатенко М.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ ЇЇ РОЗВИТКОМ
118
Капліна А.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДСИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
124
Клименко В.І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
134
Кривець Ю.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОФОРМУВАНЬ
143
Лантух А.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
148
Левченко З.М.
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
154
Лебедєва В.В.
СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
161
Маркова Є. Ю.
ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
166
Гамова О.В., Мельник М. М.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
173
Нагула Р.О.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
179
Назаренко І.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
188
Новак Н.П.,
СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
199
Помаз О.М., Товкайло О. О., Стеценко О. І.
КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДУ, ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ПОЗИЦІЮВАННЯ
204
Постол А.А.
ФОРМИ, МЕТОДИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
210
Прийдак Т. Б., Сіренко О.В., Яловега Л.В.
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ОПЛАТОЮ ПРАЦІ
215
Репілевський Е.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
220
Романюк І.А.
ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА НАПРЯМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
225
Садрідінов Р.Ш.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
231
Самойлик Ю.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
235
Соловйов А.І.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУРАХ
242
Терон І.В.
РЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ЕМПІРИЧНІ ОЦІНКИ
250
Уманська В.В.
СКЛАДОВІ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЯК ЧИННИКОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
257
Черкасов О. О.
РОЗПОДІЛ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД
262
Чорний Б.С.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЙОГО СУБ’ЄКТІВ НА ПЕРСПЕКТИВУ
267
Яровий В.Ф.
УМОВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
272
   
ANNOTATIONS 278