Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 3. Том 2.

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.
Випуск 3 Том 2
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗМІСТ
Макаренко П.М., Зоря О.П., Сень О.В.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ
3
Аранчій В.І., Некрасенко Л.А., Трикоз О.Ф.
НЕЕФЕКТИВНА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
7
Уланчук В.С.
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА
13
Лозинська Т.М., Мирна О.В.
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
19
Бабенко А.Г., Тичина О.Л.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
25
Макаренко Ю.П.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА В УКРАЇНІ
29
Комарчук О.В.
ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В СИСТЕМІ АПК
38
Семенова Л.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
41
Балановська Т.І., Гогуля О.П., Новак О.В.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
48
Аранчій Я.С.
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ У СФЕРІ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
53
Аранчій Д.С., Гончаренко С.А.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК АНАЛІЗУ
59
Березіна Л.М.
ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ
64
Єфімова Л.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРЕДИТНОЇ РЕСТРИКЦІЇ
69
Животенко В.О.
ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ ОПРАЦЮВАННІ ЗАВДАНЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
73
Зоря С.П.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
78
Ляшенко О.А., Дуброва Н.П.
СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ ТА СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЩОДО УМОВ ПРОЖИВАННЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
82
Мельник Л.Ю.
МІСЦЕ І РОЛІ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
90
Пилипенко К.А.
ОЦІНКА МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
95
Руснак А.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
100
Собченко А.М.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
103
Фастівець Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНОГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК
107
Вишневська О.М., Юхимець К.В., Ковальчук А.Г.
ЗНИЖЕННЯ ЗАТРАТНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРИ ЗАСТОСУВАННІ NO-TILL ТЕХНОЛОГІЇ
112
Кравчук Л.С., Музичук В.М.
СУТНІСТЬ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІХ СУЧАСНИЙ СТАН
116
Антонюк О.О.
ОЦІНКА РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ПІДПРИЄМСТВА
122
Краснікова О.М., Безкровний О.В., Діденко А.О.
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ І ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ЯК ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІ СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМТВ
129
Скиданенко А.Ю.
ДІАГНОСТИКА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
133
Миколенко І.Г.
ДИНАМІКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР
137
Лозинська О.В.
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
143
Удовиченко М.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
149
Бєсєда О.Л.
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИТРАТ НА ЇХ ПОЛІПШЕННЯ
153
Рибалко С.В.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
158
Некрасенко Л.А., Рибалка Ю.М.
СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
162
Смолянська О.Ю., Смолянський Ю.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
168
Черненко Л.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ
174
Чумак В.Д., Пенделяк О.Г.
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ
178
Світлична А.В.
ОСНОВНІ ДИЛЕМИ УПРАВЛІННЯ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ОРГАНІЗАЦІЙ
182
Костюк О.Д.
ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
186
Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В.
АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ СПРОЩЕНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
190
Кончаковський Є.О.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ РИНКУ ПРАЦІ: СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
195
Остапенко О.М.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО БЕЗПЕКИ
199
Мокієнко Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
204
Остапенко Т.М.
ОБОВ’ЯЗКОВІ УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: СКЛАД, РОЗМІР, ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ, ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
207
Сіренко Н.М., Бурковська А.В., Бузнік А.О.
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ – СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
214
Бондарчук Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КОРИСТУВАЧАМИ
217
Борисова І.С.
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В РЕГУЛЮВАННІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
225
Сакун А.Ж., Севрюкова С.М.
ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
231
Красота О.Г.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОТРИМАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
234
Прийдак Т.Б., Сіренко О.В.
ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ – ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
240
Сахошко А.И., Коробков Д.В., Мищенко В.А., Ситак И.Л.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
245
Махмудов Х.З., Даценко В.В.
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ
250
Чернявська Т.А.
ТРАНСПОРТНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
257
Школенко О.Б.
МИТНО-ТАРИФНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА
261
Литвин О.Ю.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
266
Васильєв А.Й.
КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВОДОГОСПОДАРСТВАМИ
271
Чакалова Н.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГРВАНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
277
Овсій О.Д.
МОДЕЛЮВАННЯ НАПРЯМКУ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТ І СЕЛИЩ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК НОВОГО БУДІВНИЦТВА
284
Калініченко А.Ю.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
291
Ганжа Я.Л.
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ВІДПОЧИНКУ НА ВОДІ
296
Гринкевич С.С., Кокнаєва М.О.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
301
Jacek Skudlarski
EUROPEAN UNION INSTRUMENTS USED IN POLAND FOR SUPPORT OF INNOVATIONS IN A PRODUCTION OF FARMS
307
Лихопій В.І.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
311
Гладиліна Т.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИТРАТНО-ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР
314
Гаркуша Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
321
Нісходовська О.Ю.
ВИРОБНИЦТВО КРУП ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
326
Гончаренко В.В.
МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВІВ ЯК ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
330
Пісоцький А.А.
СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
338
Прийдак Т.Б.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ ЯК СИРОВИННОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ
342
Перебийніс В.І., Собчишин В.М.
ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
345
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ