Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 5. Том 3.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Полтавська державна аграрна академія

НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Випуск 2 (5).
Том 3

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Полтава – 2012

 

ЗМІСТ

Аранчій В.І., Зоря С.П., Лантух А.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

3

Антошкін В. К.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗРУШЕННЯ   У ФОРМАХ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

7

Бабаєв О. Ю.
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ (МОДЕЛІ) СВИНАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ ЯК ОДНОГО ІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СВИНАРСТВА В РЕГІОНІ

14

Богдан С.В., Ітченко Д.М.
ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ АПК

20

Бодак І.В.
КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

27

Бойко Л. М., Маєвська Є. П.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБНИЦТВА СМЕТАНИ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

31

Болотова Т.Н.
МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АГРОТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ НА БАЗЕ ТРЕХФАКТОРНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

35

Борисова І. С., Галінська Т.С.,Лихопій В.І., Котляревський М. С.
ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

49

Боровик Т.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

52

Булуй О. Г.
МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖІ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

58

Бурлака О.П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

63

Волкова І.М.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ

67

Воронько-Невіднича Т. В.
РОЗВИТОК І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ

70

Гнатьєва Т. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ОНОВЛЕННЯМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

76

Горобець Н.М.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

81

Гринь В.І.
СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

87

Даниленко В.І.
ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОВОЧЕПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

92

Даценко Н.М.
АНАЛІЗ СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

96

Дашевська Н.С.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

100

Дворник (Пищолка) І.В., Собкова Г.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

104

Демиденко Л. М.
ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

108

Дорошенко А. П.
НАПРЯМИ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

112

Ємець Ю. Г.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

116

Єрмолаєва М.В., Скиданенко Ю.Д.
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

120

Загребельна І.Л.
ОЦІНКА КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

125

Ігнатенко М. М.
СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

130

Калініченко О. В.
ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

134

Кошель С.Л.
СВОЄЧАСНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ТВАРИННИЦТВО –  ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

139

Кощенко О.М.
АГРОТУРИЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

144

Ксьонжик І.В., Лахтіонов А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

147

Кулинич Л.В.
ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

152

Левошко І.І.
ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

156

Ліпський Р. В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОФОРМУВАНЬ

160

Лушникова Е.Н.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

165

Макаренко А. П., Гречана Л. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

175

Макаренко Ю.П.
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ДИСПАРИТЕТУ ЦІН І НЕЕКВІВАЛЕНТНОГО ОБМІНУ ТОВАРНИХ АГРАРНИХ МАЛИХ ГОСПОДАРСТВ

185

Мац Т.П.
ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ

194

Миколенко І.Г., Писаренко С.В.
ОЦІНКА СТУПЕНЯ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОСЛИННИЦЬКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

198

Міняйленко І. В., Савело Л. В.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

204

Муллер М.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

209

Овчарик З. Д.
ЕКОНОМІЧНА ТА ТЕХНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

213

Олійник Є.О.
МАЛИЙ АГРОБІЗНЕС ЯК ЧИННИК ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

217

Опря А.Т., Дорогань-Писаренко Л.О.
СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ В ЕКОНОМІЦІ: ФУНКЦІЇ Й УМОВИ НАУКОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

223

Пащенко Ю. В., Шарко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

228

Петренко І.І.
АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

232

Пилипенко К.А., Собченко А.М.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ   СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

239

Писаренко В.В., Чопівська І.В.
РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

243

Романенко Т.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

248

Рощина Ю.В.
ПРО НАСЛІДКИ СКОРОЧЕННЯ ПЛОЩІ РІЛЛІ В УКРАЇНІ

252

Рунчева А.С.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ

262

Рунчева Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

268

Руснак А.В.
ОЦІНКА СТАНУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

272

Самойлик Ю.В.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РИНКУ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД

276

Синявська І.М.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

280

Скрипник С. В., Шепель І. В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

284

Слинчук К. П.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

288

Стадник В.П.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ        293

Супрун О. О.
ПІДХОДИ ДО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

298

Теремець Л. А.
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

304

Тимошенко М.В.
ФІСКАЛЬНА СТІЙКІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ

309

Хлівна І.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

317

Царук Н. Г.
ДО ПОЛІПШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ МОНІТОРИНГУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

322

Чириченко Ю. В.
СВІТОВИЙ ЕКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВА: ТРЕНДИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

326

Шелудько В. М.
ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СІЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

333

Шелудько К. В.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ   СІЛЬСЬКОКОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА – ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

337

Шиян Н.І.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

341

ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

354