Навчальна робота на факультеті агротехнології та екології

Навчальна робота на факультеті агротехнології та екології

Факультет веде підготовку за спеціальностями «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Технології захисту навколишнього середовища» та «Екологія».
Навчальні плани всіх спеціальностей відповідають вимогам які висуваються Міністерством освіти та науки України. Навчальні плани постійно оновлюються та вдосконалюються відповідно до сучасних вимог освіти та законодавчих актів. Здобувачі вищої освіти факультету мають можливість поглиблено вивчати іноземні мови та паралельно навчатися у закордонних вузах.
Навчальний процес на факультеті здійснюється у таких формах: навчальнi заняття, виконання iндивiдуальних завдань, самостiйна робота студентiв, практична пiдготовка, контрольнi заходи.
Основнi види навчальних занять: лекцiя; лабораторне, практичне, семiнарське, iндивiдуальне заняття; консультацiя.
Науково-методичне забезпечення навчального процесу на факультеті  включає: навчальнi плани; навчальні програми з усіх нормативних i вибiркових навчальних дисциплiн; програми навчальної, виробничої й iнших видiв практик; підручники i навчальні посібники; iнструктивно-методичнi матерiали до семінарських, практичних i лабораторних занять; iндивiдуальнi семестровi завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплiн;  контрольнi завдання до семінарських, практичних i лабораторних занять; контрольнi роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт i дипломних проектів (робiт).