Спеціальність «Економіка»

На факультеті економіки та менеджменту здійснюється підготовка за спеціальністю: 051 «Економіка»

Навчання здійснюється за наступними формами навчання:

 • денна,
 • заочна.
Підготовка фахівців ведеться за двома ступенями вищої освіти:
 
 
Термін навчання за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (спеціалізація - "Економіка підприємства"), за денною формою навчання 4 роки, за заочною формою навчання 5 років; за ступенем вищої освіти «Магістр» (спеціалізація - "Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств") – 1,5 роки (за денною і заочною формою навчання).
Ліцензійний обсяг прийому
Ступінь освіти
Очна форма
Заочна форма
Бакалавр
60
20
Магістр
50
50

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, адміністративно-господарської та інформаційно-аналітичної функції. Фахівець з економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

Економіка – комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме – про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Спеціальну підготовку фахівців з економіки здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр факультету економіки та менеджменту. Викладання дисциплін забезпечують доктори та кандидати економічних наук.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ

знання:

 • з методології системних досліджень, методів дослідження та аналізу складних природних, економічних та соціальних об’єктів та процесів, розуміння складності об’єктів та процесів різної природи, їх багатофункціональність, взаємодію та умови існування для розв’язання прикладних і наукових завдань в галузі системних наук;
 • закономірностей, функцій, принципів та методів менеджменту;
 • принципів здійснення маркетингової діяльності підприємств;
 • принципів, методів і процедур обліку на підприємствах різних форм власності;
 • сучасних тенденцій інтернаціоналізації економіки, форми й методи міжнародної економічної діяльності;
 • аспектів статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, методи статистичного аналізу;
 • теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки;
 • сутності інвестиційного процесу та класифікацію інвестицій.
 • сутності і функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування, організації фінансів підприємств та методів фінансового планування;
 • принципів управління діяльністю сучасних підприємств та організацій та методичних основ аналізу ефективності формування та використання персоналу, активів підприємства, організації його господарської діяльності;
 • інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи інновацій, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики та опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, методів маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

Протягом навчання в ПДАА за спеціальністю 051 «Економіка» здобувачі вищої освіти вивчатимуть майже 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати в кілька блоків.

До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. До них можна віднести: історію 

України, історію української культури, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземна мова, філософія.

До другого блоку слід віднести природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належить: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, оптимізаційні методи і моделі, технологія галузі.

До третього блоку відносять професійно орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, економіка праці і соціально-трудові 

відносини, міжнародна економіка, стратегія підприємства, організація виробництва, економіка та організація інноваційної діяльності, проектний аналіз, потенціал і розвиток підприємства, планування і контроль на підприємстві тощо.

Таким чином, засвоєння знань, які передбачені навчальною програмою спеціальності «Економіка» форму у студентів опанування системи теоретичних знань, прикладних 

вмінь і навичок щодо використання основної прикладної економіки, методів організації ефективного господарювання на рівні основної  ланки суспільного виробництва.

Професійні назви робіт, які здатен виконувати здобувач вищої освіти за ступенем вищої освіти «Бакалавр»  (спеціалізація - "Економіка підприємства") зі спеціальності 051 «Економіка»:

 • економісти;
 • фахівці в галузі праці та зайнятості;
 • дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій;
 • страхові агенти;
 • агенти з торгівлі майном;
 • бухгалтери та касири-експерти;
 • організатори діловодства (види економічної діяльності);
 • секретарі адміністративних органів;
 • помічники керівників підприємств, установ, організацій;
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • реєстратори бухгалтерських даних;
 • статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями;
 • службовці на складах;
 • приймальники замовлень;
 • касири та білетери;
 • касири в банках та інкасатори;
 • службовці з інформування (довідок);
 • продавці в магазинах.

Професійні назви робіт, які здатен виконувати здобувач вищої освіти за ступенем вищої освіти «Магістр» (спеціалізація - "Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств") зі спеціальності 051 «Економіка»:

 • начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі;
 • керівні працівники апарату центральних органів державної влади;
 • керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;
 • керівники підрозділів маркетингу;
 • керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі;
 • інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • наукові співробітники (методи навчання);
 • наукові співробітники (праця, зайнятість);
 • фахівці в галузі праці та зайнятості;
 • наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій;
 • професіонали з фінансово-економічної безпеки;
 • наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність);
 • професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
 • наукові співробітники (економіка);
 • економісти.