Спеціальність "Менеджмент"

073 МЕНЕДЖМЕНТ
 • за ступенем вищої освіти Бакалавросвітньо-професійна програма «Менеджмент підприємства»

 • за ступенем вищої освіти Магістросвітньо-професійна програма «Менеджмент організацій»

 • за ступенем вищої освіти Магістросвітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

 • за ступенем вищої освіти Доктор філософії - освітньо-наукова програма «Менеджмент»

 
Форми навчання:
 • денна,
 • заочна.

Презентація спеціальності

 

Термін навчання:

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» - 3 роки 10 місяців;
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (скорочений термін навчання) - 1 рік 10 місяців; 
 • за ступенем вищої освіти «Магістр»  - 1 рік 4 місяці;
 • за ступенем вищої освіти «Доктор філософії» - 4 роки.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ ПРИЙОМУ

спеціальність 073 «Менеджмент»

Ступінь освіти

О П П

Денна форма

Заочна форма

Бакалавр

Менеджмент підприємства

70

30

Бакалавр  (скорочений термін навчання)

55

30

Магістр

Менеджмент організацій

40

40

Бізнес-адміністрування

40

40

Доктор філософії Менеджмент 20 5

Підготовка студентів за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, соціальної активізації праці в умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання

Менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів з метою досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво добиватись успіху через керівництво людьми.

Менеджери формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства.

Сучасний менеджер здатний виконувати ряд виробничих функцій:

 • управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей;
 • лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
 • людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти;
 • людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання;
 • новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
 • людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером й у той же час розважлива. В практичному менеджменті не аби яке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові;
 • вихователь, що володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру організації.

Протягом навчання в ПДАА за спеціальністю 073 «Менеджмент» здобувачі мають змогу опанувати обов’язкові та вибіркові освітні компоненти загальної та професійної підготовки.

Серед обов’язкових освітніх компонентів загальної підготовки за ОПП Менеджмент підприємства другого (бакалаврського) рівня вищої освіти здобувачі опановують такі навчальні дисципліни, як «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Вища математика», «Економіко-математичні методи та моделі», «Економічна інформатика», «Економічна теорія», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Правознавство» тощо.

Серед обов’язкових освітніх компонентів професійної підготовки можна відзначити наступні: «Менеджмент», «Бренд-менеджмент», «Енергетичний менеджмент», «Комунікативний менеджмент», «Менеджмент - консалтинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Операційний менеджмент», «Мотиваційний менеджмент», «Офісний менеджмент», «Управління персоналом», «Стиль та імідж менеджера» тощо.

Здобувачі мають право формувати індивідуальну освітню траєкторію, обираючи навчальні дисципліни (з вибіркової частини) та створюючи власний індивідуальний професійний образ. 

Таким чином, Менеджер - це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом; особа, здатна розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.