Вісник Полтавської державної аграрної академії

"Вісник
Полтавської державної
аграрної академії"
науково-виробничий

фаховий журнал

АРХІВ НОМЕРІВ

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
      №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1
№1-2 №1-2 №1-2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2
№ 3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3
  №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4

 

Рік заснування: Видання засновано у 1998 році
Проблематика: висвітлення досягнень у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі
ISSN: 2415-3354
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 17244-6014ПР від 21.10.2010
Фахова реєстрація у ВАК України: Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Постанови президії ВАК України
від 27.05.2009 р. № 1-05/2 (сільськогосподарські науки, ветеринарні науки(зоотехнія));
від 22.12.2010 р. № 1-05/8 (технічні науки (техніка та енергетика аграрного виробництва));
від 23.02.2011 р. № 1-05/2 (економічні науки)
Фахова реєстрація у МОН України
(Атестаційна колегія
Міністерства освіти і науки України
утворена замість ліквідованої
Президентом ВАК України):
від 6.11.2014 р. (сільськогосподарські, ветеринарні, технічні)
Галузі науки: «Сільське господарство», «Ветеринарна медицина», «Технічні науки»
Періодичність: 4 рази на рік (щоквартальна)
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Полтавська державна аграрна академія
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:   EDITORIAL BOARD:
В. І. Аранчій, головний редактор   V. I. Aranchiy, editor-in-chief
П. В. Писаренко, заступник головного редактора   P. V. Pysarenko, deputy of editor-in-chief
О. О. Горб, заступник головного редактора   O. O. Gorb, deputy of editor-in-chief
Редакційна колегія з галузі «Сільське господарство»:    
С. Л. Войтенко, доктор сільськогосподарських наук   S. L. Voytenko
В. А. Вергунов, доктор сільськогосподарських наук   V. A. Vergunov
А. А. Гетя, доктор сільськогосподарських наук   A. A. Hetya
М. М. Опара, кандидат сільськогосподарських наук   M. M. Opara
В. М. Писаренко, доктор сільськогосподарських наук   V. M. Pysarenko
П. В. Писаренко, доктор сільськогосподарських наук   P. V. Pysarenko
А. А. Поліщук, доктор сільськогосподарських наук   A. A. Polishchuk
В. П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук,
академік НААН, академік РАСГН
  V. P. Rybalko
С. Ф. Суханова, доктор сільськогосподарських наук (Росія)   S. F. Suhanova
В. М. Тищенко, доктор сільськогосподарських наук   V. M. Tyshchenko
М. Я. Шевніков, доктор сільськогосподарських наук   M. Ya. Shevnikov
Редакційна колегія з галузі «Ветеринарна медицина»:    
В. П. Бердник, доктор ветеринарних наук   V. P. Berdnyk
М. В. Безбородов, доктор біологічних наук (Росія)   M. V. Bezborodov
А. М. Головко, доктор ветеринарних наук, академік НААН   A. M. Golovko
В. О. Євстаф'єва, доктор ветеринарних наук   V. O. Evstafieva
А. А. Замазій, доктор ветеринарних наук   A. A. Zamaziy
Б. П. Киричко, доктор ветеринарних наук   B. P. Kyrychko
С. М. Кулинич, доктор ветеринарних наук   S. M. Kulynych
С. Б. Передера, кандидат ветеринарних наук   S. B. Peredera
М. В. Скрипка, доктор ветеринарних наук   M. V. Skrypka
Редакційна колегія з галузі «Технічні науки»:    
А. Ф. Головчук, доктор технічних наук   A. F. Golovchuk
О. В. Горик, доктор технічних наук, академік академії
будівництва України, академік Міжнародної академії
комп’ютерних наук і систем
  O. V. Goryk
В. П. Дмитриков, доктор технічних наук   V. P. Dmytrykov
А. А. Дудніков, кандидат технічних наук, професор   A. A. Dudnikov
О. М. Костенко, доктор технічних наук   O. M. Kostenko
М. О. Прищепов, доктор технічних наук (Білорусь)   М. O. Pryshchepov
Л. М. Шенгерій, доктор технічних наук   L. M. Shengeriy
Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"
Адреса редакції: Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003
Тел.: 0-532-50-03-74 (наукова частина)
0-5322-7-40-97 (редакційно-видавничий відділ)
066-712-67-73 (відповідальний редактор)
E-mail: visnyk@pdaa.edu.ua