Вибіркові навчальні дисципліни для вибору в 2019-2020 навчальному році

Студенти, які здобувають вищу освіту за бакалаврським рівнем, а також магістерським рівнем галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», у 3,4,5 та 6 семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській дисципліні на семестр. Обсяг навчальних дисциплін за вибором становить 3 кредити ЄКТС, підсумковий семестровий контроль - залік.

Перелік міжфакультетських вибіркових навчальних дисциплін

Студенти, які здобувають вищу освіту за бакалаврським і магістерським  рівнем, здійснюють вибір навчальних дисциплін в межах переліку вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми, на якій вони навчаються, або з інших освітніх програм того ж освітнього рівня. А також студенти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

 

Вибіркові навчальні дисципліни освітньо-професійних програм

 

Результати вибору студентами міжфакультетських навчальних дисциплін у 2019 - 2020 навчальному році