Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2017-2018 н.р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10. 10. 2017 р. № 1364 на базі Полтавської державної аграрної академії відбудеться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  у 2017/2018 навчальному році зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції». До участі у конкурсі запрошуються здобувачі вищої освіти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, здобувачі вищої освіти вищих навчальних закладів інших країн.

Конкурс проводитиметься у два етапи:

перший етап – 23  лютого 2018 р. – заочний (рецензування наукових робіт);

другий етап – 20  квітня 2018 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу)  зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції».

На конкурс подаються наукові роботи у паперовому та електронному вигляді, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, інтервал – 1,5 розмір – 14, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків  та списку використаної літератури). Наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи (додаток 1).

Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші А4.

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника конкурсної роботи (додаток 2) та рішення  вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Термін подання наукових робіт здобувачів вищої освіти (не більше трьох наукових робіт від ВНЗ) для участі у II турі  конкурсу до Полтавської державної аграрної академії не пізніше 15.02.2018 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем). На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, мають відзнаки НАН України та органів державної влади.

Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини). Здобувачі вищої освіти ВНЗ, наукові роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у підсумковій науково-практичній конференції. Якщо претендент на нагородження не має можливості приїхати для участі у підсумковій науково-практичній конференції, допускається його участь з використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції.

Усі витрати, пов’язані з участю здобувачів вищої освіти у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 5 наказу МОН України від 10 жовтня 2017р.
№ 1364).

Конкурсні наукові роботи просимо надсилати за адресою: 36003,
м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Управління у сфері економічної конкуренції».

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: тел. (066) 172 23 11 – Дячков Дмитро Володимирович

E-mail : konkurusek@ukr.net

 

Детальніше: