Запрошення до участі в конференції

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Запрошують взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній
Інтернет – конференції


«РОЛЬ НАУКИ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

Шановні колеги!

17-18 лютого 2015 року відбудеться проведення Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції на базі факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії.

На конференцію приймаються матеріали:

Викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, магістрантів, представників органів державного і місцевого самоврядування, пошукачів та спеціалістів, які мають відношення до тематики конференції.

Тематики конференції

• Діагностика і терапія тварин
• Паразитологія,  ентомологія
• Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
• Ветеринарно-санітарна        експертиза
• Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та   імунологія
• Патологія, онкологія і морфологія тварин
• Ветеринарне акушерство, гінекологія
• Ветеринарна хірургія
• Ветеринарна фармакологія та токсикологія

Контрольні дати конференції

Дата конференції 17-18.02.2015  р.
Останній термін подання матеріалів 1 січня 2015 року
Терміни виходу з друку збірника 25 лютого 2015 року

Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщені
на web-сайті pdaa.edu.ua (вкладка Наука – Матеріали науково-практичної інтернет-конференції).
За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені
збірник тез, програма та сертифікат учасника.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції.

Матеріали  тез  направляти:

на e-mail: peredera@ukr.net
Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна.
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.
3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
4. Не пізніше 1 січня 2015 року необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:
– заявку на участь;
– матеріали доповіді;
– копію квитанції про оплату матеріалів публікування.
5. Файли назвати за прізвищем першого автора.
6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Реквізити для оплати оргвнеску

Щербакова Наталія Сергіївна карта  приват банку 4731 2171 0839 0293 обов’язково вказувати призначення платежу ( за друк тез у збірнику) та своє призвище .
Внесок за одну повну чи неповну сторінку друкованого тексту:
20 грн. + 50 грн. за пересилку по пошті збірника, програми конференції та сертифікату учасника.

Вимоги щодо оформлення матеріалів

1.  Обсяг матеріалів – від 2-х до 4-х сторінок, які не нумерувати;
2. Формат – А4, гарнітура – MS Word 2003 (розширення - .doc).
3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,15, абзац – 1,25 см.
4.  Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
5. Якщо є науковий керівник, то вказувати його у тексті потрібно обов’язково у вигляді зноски в кінці сторінки.
6. По центру рядка – назва доповіді, великими жирними літерами.
7. Через пустий рядок –прізвище та ініціали авторів (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, e-mail.
8. Нижче – через один пробіл – текст доповіді (тез).
Тези повинні включати наступні розділи (їх назви подаються жирними літерами):
● Актуальність проблеми.
● Матеріали і методи досліджень.
● Результати досліджень.
● Висновки
9.  В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
11. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Контактні особи:
● Відповідальний за сайт – Клименко Олександр Сергійович (0956006966)
● Відповідальний секретар – Щербакова Наталія Сергіївна (0501715116)
●  Відповідальний  за сектор заразної патології – Євстаф’єва Валентина Олександрівна
●  Відповідальний  за сектор не заразної патології – Передера Жанна Олександрівна

ДолученняРозмір
Іконка PDF zaproshennyadokumentmicrosoftofficeword.pdf263.68 КБ