Будник Ніна Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Харчових технологій

Посада: 

доцент кафедри, кандидиат технічних наук

Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Розробка технології виготовлення варених ковбасних виробів збагачених органічним фосфором та кальцієм" за спеціальністю 05.18.04  13.02.2013 року.

 

Освіта: 

У 1996 році закінчила Полтавський технікум м’ясної промисловості і отримала диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності « Технологія м’яса і м’ясопродуктів» У 2001 році закінчила денне відділення Українського державного університету харчових технологій і отримала диплом з відзнакою зі спеціальності « Технологія зберігання консервування та переробки м’яса».

Аспірантура: 

13 лютого 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 Національного університету харчових технологій м. Київ захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.18.04 - технологія м’ясних молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів на тему
« Удосконалення технології варених ковбас з кістковою пастою» зі спеціальності 05.18.04 - технологія м’ясних молочних продуктів і продуктів з гідро біонтів та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Досвід роботи: 

з 2001 року  по  вересень 2018 рік працювала в Полтавському університеті економіки і торгівлі на кафедрі технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
з 2018 року доцент кафедри харчових технологій Полтавської державної аграрної академії

Підвищення кваліфікації: 

Національний університет харчових технологій . ННІ післядипломної освіти 100 годин (2014).

Здобутки: 

навчальних посібників – 3
методичних рекомендацій – 5
наукових статей і тез – 25
патентів – 5

Публікації: 

1. Клименко М.М. Дослідження вмісту радіонуклідів та токсичних елементів у кістковій сировині / М.М. Клименко, Н.В. Будник, О.А. Демчук // Харчова промисловість. – 2005. – № 4. – С. 27– 29.
2. Клименко М. Вивчення можливості використання кісткової пасти в технології виробництва варених ковбасних виробів профілактичного призначення / Михайло Клименко, Ніна Будник // Обладнання та технології харчових виробництв – 2007. – Т.1, №17. – С. 92– 98.
3. Клименко М. Вплив термічної обробки на структурно-механічні та гістологічні властивості кісткової сировини / Михайло Клименко, Ніна Будник // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2007. – №1. – С. 18– 25.
4. Клименко М. Використання електромагнітного поля в технології виготовлення кісткової пасти / Михайло Клименко, Ніна Будник // Науковий Вісник     Львівської    Національної     Академії     Ветеринарної     Медицини
ім. С.З. Гжицького . – 2007. – Т. 9. – Ч.2. – № 2. – С. 139 – 144.
5. Клименко М. Джерела органічного фосфору й кальцію / Михайло Клименко, Ніна Будник // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – № 3. – С. 21– 22.
6. Будник Н.В. Вивчення впливу кісткової пасти подрібненої в електромагнітному полі на тривалість термічної обробки ковбасних виробів
/ Н.В. Будник // Наукові праці ОНАХТ. – 2008. – № 33. – С. 44 – 47.
7. Будник Н. Дослідження хімічного складу та біологічної цінності кісткової пасти як джерела органічного кальцію / Ніна Будник, Михайло Клименко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2008. –Т. 1. – № 18. – С. 105 – 111.
8. Будник Н.В. Залежність функціональних властивостей кісткової пасти від способу її диспергування / Н.В. Будник, В.М.Оберемок, М.М. Клименко// Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2008. – № 2. – С. 60 – 64..
9. Будник Н. Використання харчової кісткової пасти у технологіях м’ясних січених виробів / Ніна Будник, Наталія Олійник // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2009. – № 2. – С. 403– 410.
10. Пешук Л.В. Дослідження жирнокислотного складу та основних якісних показників ліпідів кісткової харчової пасти / Л.В. Пешук, Н.В. Будник, Л.П. Холодний // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2011. – № 27. – С. 393– 399.
11. Peshuk L.V. Gerodietic meat products technology enriched with calcium and phosphorus / L.V Peshuk, N.V. Budnik, O.O. Halenko // Journal Food and Environment Safety of the Suceava University Food Engineering. –– .Romania, Suceava: UPHS, 2011. V. – 10. –№ 4. – P. 18 – 24.
12. Будник Н.В. Дослідження можливості використання альтернативних
джерел кальцію в технології м'ясопродуктів /  Н.В. Будник, Л.В. Пешук О.О. Галенко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Збірник наукових праць Харківського державного університету харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. – № 2. – С. 283–289.
13.Пешук Л.В. Упаковка как составляющая формирования и сохранения качества деликатесных мясных продуктов / Л.В. Пешук, Н.В. Будник // Scientific worcs of UFT “Food science engineering and technologies” University of Food Technologies. – Plovdiv, Bulgaria :UFT, 2012.V. –VLIX. –P. 345–348.
14. Peshuk L.V. / L.V Peshuk. N.V. Budnik N.V, Halenko O.O. //   Rational use of the collagen Ukrainian Journal of Food Science . – Kyiv: NUFT, 2014. – Volume 2. – Issue 1. – Р. 361–370.
15. Будник Н.В. Використання ферментативного протеолізу в технології м’ясопродуктів геродієтичного спрямування /Н.В. Будник, О.О. Галенко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Збірник наукових праць Харківського державного університету харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – № 2. – С. 135–140.
16. Analysis of turkey as a raw material for use in the development of the formulation of meat products/ [L.V Peshuk, N.V. Budnik, Korovina M.V. ] // Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies. – Plovdiv, Bulgaria: University of Food Technologies, 2014. – Year III. – №4. – P.20–24.
17. Пат. 22397 Україна МПК А 23L1/31, А22С 11/00 Спосіб виробництва кісткової харчової пасти / Клименко М.М., Будник Н.В.; заявник і патентовласник Будник Н.В., Клименко М.М. – № u 200611651; зявл. 06.11.2006; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.
18. Пат. 26136 Україна МПК А 23L 1/31, А22С 11/00 Спосіб виробництва кісткової харчової пасти / Клименко М.М., Будник Н.В.; заявник і патентовласник Полтавський університет споживчої кооперації України. – № u 200702744; зявл. 15.03.2007; опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14.
19. Пат. 30087 Україна МПК А 22С 11/00, А23L 1/31 Спосіб виробництва варених ковбасних виробів / Клименко М.М., Будник Н.В.; заявник і патентовласник Полтавський університет споживчої кооперації України. – № u 200711690; зявл. 22.10.2007; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3.
20.  Пат. 41808 Україна МПК А23L 1/025 Спосіб виробництва виробів із м’ясної та рибної сировини / Оберемок В.М., Молчанова Н.Ю., Будник Н.В.; заявник і патентовласник Полтавський університет споживчої кооперації України. – № u 200815040; зявл. 26.12.2008; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.

Матеріали конференцій
1. Клименко М.М. Вплив термічної обробки на мікроструктуру кісток
/ М.М. Клименко, Н.В. Будник // Харчові технології – 2006 : міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 жовтня 2006 р. : тези допов. – О. : ОНАХТ, 2006. – С.123.
2. Клименко М.М. Вплив термічної обробки та способу подрібнення кісток на ступінь дисперсності кісткової пасти / М.М. Клименко, Н.В. Будник, В.М. Оберемок // Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв : всеукраїн. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2007 р. : тези допов. – П. : ПУСКУ, 2007. – С. 78.
3. Будник Н.В. Вдосконалення технології комбінованих варених ковбас з кістковою пастою / Н.В. Будник, М.М. Клименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 73-я науков. конф. молод. учен., асп. і студ., 23-24 квітня 2007 р.: тези допов. – К.: НУХТ, 2007. – С. 15.
4. Будник Н.В. Дослідження процесу термічної обробки варених ковбасних виробів з кістковою пастою / Н.В. Будник, М.М. Клименко // Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у м'ясній та молочній промисловості : міжнар. наук.- техн. конф., 27-28 листопада 2007 р.: тези допов. – К. : НУХТ, 2007. – С. 138–139.
5. Будник Н.В. Дослідження хімічного складу та біологічної цінності кісткової пасти як джерела органічного кальцію / Н.В. Будник, М.М. Клименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 74-а науков. конф. молод. учен., асп. і студ., 21-22 квітня 2008 р. : тези допов. – К. : НУХТ, 2008. – С. 204.
6. Будник Н.В. Перспективы использования электромагнитной обработки в производстве мясопродуктов / Н.В. Будник // Инновационные технологи переработки сельскохозяйственного сырья в обеспечении качества жизни : наука, образование и производство : междунар. науч.-техн. конф., 1- 4 октября2008 г. : тезисы докл. – В. : ВГТА, 2008. – С.73.
7. Будник Н.В. Використання харчової кісткової пасти в технології виробництва м’ясних січених виробів / Н.В. Будник, Н.В. Олійник // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 вересня 2010 р. : тези допов. – К. : НУХТ, 2010. – С. 45.
8. Пешук Л.В. Перспективы использования электромагнитных аппаратов в технологи производства костной пасты / Л.В. Пешук, Н.В. Будник // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : міжнар. наук.-техн. конф., 22-23 березня 2012 р. : тези допов.– К. : НУХТ, 2012. – С. 32.
 

Обов'язки: 

Проводить лекційні та лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
1."Технологія м’яса та м’ясних продуктів";
2. "Проектування підприємств по виробництву та переробці продукції
     тваринництва";
3. "Теоретичні основи харчових виробництв";
4. "Технологічне облданання м'ясопереробних підприємств"
5. ."Харчова хімія"