Лопушинська Олена Вячеславівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту

Посада: 

асистент

Контактна інформація: 

Викладає навчальні дисципліни: «Креативний менеджмент», «Управління витратами», «Комунікативний менеджмент», «Офісний менеджмент», «Управління безпекою підприємства в бізнес-середовищі», «Менеджмент».

Науково-дослідна робота здійснюється за темами: «Управління ресурсозберігаючим розвитком підприємства» і «Управління підприємствами переробної галузі».

Освіта: 

Полтавський університет споживчої кооперації України, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку і аудиту (2008 р.) МІПК Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст (2011 р.).

Аспірантура: 

навчання в аспірантурі ПДАА з 1.09.2017 р. по теперішній час за спеціальністю 073 «Менеджмент». Тема дисертаційного дослідження: «Управління ресурсозберігаючим розвитком підприємств переробної галузі України».

Досвід роботи: 

з вересня 2018 року працює на кафедрі менеджменту на посаді асистента кафедри.

Загальний педагогічний стаж – 9 років.

 

Стажування: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (березень-квітень 2019 р.). Тема випускної роботи: «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни «Менеджмент».

Участь у семінарах: 

взято участь у круглому столі «Актуальні наукові проблеми в контексті агропромислового комплексу», Полтава, ПДАА, 5 листопада 2018 р.;
взято участь у науково-практичному семінарі «Публікаційна стратегія науковця і установи» (ПДАА, 12 лютого 2019 р.)

Здобутки: 

є членом  Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Публікації: 

Публікації: має понад 50 опублікованих праць наукового і науково-методичного характеру.
Основні праці:
1. Lopushynska O. Current state and ways of solving resource conservation problems at the enterprises of the processing industry of Ukraine / O. Lopushynska // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects [collective monograph in edition I. Markina]/ - Nemoros s.r.o. Prague, 2019. - P. 338-442
2. Lopushynska O. State of development of the meat and milk processing industry in Ukraine: [monog.] / O. Lopushynska, V. Klymenko // Management of the 21st century: globalization challenges. – Nemoros. – Prague, 2019. 
3. Лопушинская Е. Концептуальные основы управления ресурсосбережением на предприятиях Украины и стран Европейского Союза / В. Клименко, Е. Лопушинская // Икономиката на България в глобалния свят [колективна монография]. - София, 2019. - С. 99-108
4. Lopushynska O. Characteristics of elements of the system of management of the enterprise resource conservation development: [monog.] /
O. Lopushynska // Management of the 21st century: globalization challenges. – Nemoros. – Prague, 2018. – P. 249-255
5. Lopushinska O. Conceptual foundations of resource conservation under modern conditions / O. Lopushinska // Theory and practice of social, economic and technological changes [monograph]. – Prague: Nemoros s.r.o., 2018. – 66-73 рр.
6. Лопушинська О.В. Конкурентоспроможність персоналу як основний
чинник визначення конкурентоспроможності підприємства /
О.В.  Лопушинська // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: [монографія] // колектив авторів за ред. І.А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – С. 710-717
7. Лопушинська О. В. Науково-методичні підходи до оцінки ефективності управління ресурсозбереженням і ресурсозберігаючим розвитком підприємства / О. В. Лопушинська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові розробки, передові технології, інновації. – Nemoros s.r.o., Prague. – 2019. – С. 76-83
8. Лопушинська О.В. Підходи до визначення сутності та класифікації ресурсів підприємства / О.В.Лопушинська // Економічний форум. – № 1, 2018. – С. 184-189
9. Лопушинська О. В. Сутність і напрями розвитку підприємства: теоретичний аспект / О.В.Лопушинська // Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». – № 5 (84), 2017. – С. 87 – 92
10. Лопушинська О. Концептуальні підходи до оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства / О.В. Лопушинська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 20, Ч.ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – С.75-81
11. Лопушинська О. Економічна сутність конкуренції та її значення в розвитку економіки країни / О.В. Лопушинська // Економіка Криму №3, 2011. – C.281-285
12. Lopushynska O. V. Theoretical principles of the mechanism of management by enterprise /  O. V. Lopushynska //  Proceeding of the International Scientific Conference [«Eastern European studies: economics, education and low»], (June 7-8, 2018 ,  Burgas). – Volum 2. –Burgas : Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. – p. 43-46
13. Лопушинська О. В. Основні проблеми ресурсовикористання на підприємствах переробної галузі України / О. В. Лопушинська //  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Економічний розвиток: теорія, методологія, управління»], (26-28 листопада, 2018 р., м. Прага, Чехія).  – Nemoros s.r.o, Prague, 2018. – C. 229-231
14. Лопушинська О. В. Доцільність впровадження управління ресурсозбереженням на м'ясо- і молокопереробних підприємствах з метою підвищення конкурентоспроможності продукції / О. В. Лопушинська,
І. А. Маркіна // Матеріали науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Управління ресурсним потенціалом господарюючих суб’єктів в умовах глобальних економічних трансформацій». (м. Харків-Пшеворськ, 19 червня 2019 року). – Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Wyższa Szkoła SpołecznoGospodarcza w Przeworsku. – Przeworsk: WSSG, 2019.  – С. 90-92
Список праць: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%9B%D0%BE%D0%...
 

Обов'язки: 

Староста аспірантів, член Вченої ради ПДАА.

Факультети: