Щетініна Тетяна Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4,

кафедра публічного управління та адміністрування, каб. 494

Ідентифікатори науковця:

Перепідготовка - Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з бухгалтерського обліку» (2006 р.). - Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при Полтавському університеті споживчої кооперації України, кафедра правознавства (2009 р.).

Освіта

У 1993 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Історія і право», здобула кваліфікацію «вчитель історії і права» (спеціаліст). У 2006 році закінчила Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії за спеціальністю «Облік і аудит», здобула кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку» (спеціаліст).

Аспірантура

Аспірантура Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка, кафедра історії східних слов’ян (1996 – 1998 рр.).
Кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України з 2012 року.

Вчені звання

доцент

Підвищення кваліфікації

1. Національний універси-тет біоресурсів і природо-користування України, ННІ післядипломної осві-ти,  свідоцтво про підви-щення кваліфікації «Інно-ваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисциплін «Господарське право», «Адміністративне право», «Правові засади адмініст-ративної діяльності», «До-говірне право» 12 СПВ 076710 від 23.05.2014 р.

2. Національний універси-тет біоресурсів і природо-користування України, ННІ післядипломної осві-ти,  свідоцтво про підви-щення кваліфікації «Інно-ваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисциплін «Підприємницьке право», «Організація екскурсійних послуг»
СС 00493706/001137-16 від 30.09.2016 р.

Публікації

1. Шаравара Т.О., Щетініна Т. О. Генеральне секретарство (міністерство) з польських справ УНР за доби Центральної Ради: етапи формування та розвиток структури / Східноєвропейський історичний вісник. Науковий збірник   Web of Science м. Дрогобич. 2019.

2. Щетініна Т. О. Сучасні тенденції публічного управління: історичне підґрунтя та перспективи розвитку // Управління соціально-економічним розвитком в умовах змін : монографія [За заг. ред. док. н. держ. упр., проф. Т.М.Лозинської ] / Т.О.Щетініна. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., ТОВ Сімон, 2017. – С.85-95, 246-247 [0,5 др. арк.] Колективна монографія

1. Щетініна Т. О. Історичні аспекти правового регулювання договору контрактації сільськогосподарсь-кої продукції / Т. О. Щетініна //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція [Науковий збірник]. – 2014. – №  9. – Т. 1. – С. 49 – 52.
2. Щетініна Т. О. Становлення державного управління в аграрній сфері за доби Української Централь-ної Ради (1917–1918) / Т. О. Щетініна //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки [Збірник наукових праць]. – 2014. – Вип. 6 – 2. – Т. 1. – С. 75 – 79 (входить до науково-метричної бази Index Copernicus).
3. Щетініна Т. О. Історико-правові аспекти організації роботи уряду: досвід Центральної Ради / Т. О. Щетініна // Науковий вісник Ужгородського національного  університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 31. – Т. 1. – С. 61 – 65.
4. Щетініна Т. О. Правове регулювання діяльності агрохолдингів в Україні: історіографічні аспекти / Щетініна Т.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки [Збір-ник наукових праць]. – 2015. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 96 – 100 (входить до науковометричної бази Index Copernicus).
5. Щетинина Т.А. Правовое регулирование государственной аграрной политики в Украине: теоретиче-ский аспект / Т. А. Щетинина // Jurnalul juridic national: teorie şi practică [Научно–практическое правовое издание] («Национальный юридический журнал: теория и практика», Республика Молдова). – 2015. – № 2 (12). – С. 26 – 30.
6. Щетініна Т. О. Місце сільськогосподарської кооперації в аграрній політиці України: правовий аспект / Т.О.Щетініна // Порівняльно-аналітичне право [Електронне наукове фахове видання]. – 2015. – № 1. – С. 40 – 42.
7. Щетініна Т. О. Удосконалення маркетингової діяльності як складової управління бізнес-процесами в сільськогосподарських підприємствах / Н.В.Дем’яненко, А. І. Петренко, Т. О. Щетініна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 20. – С. 305-309 (входить до науковометричної бази Index Copernicus)

Список публікацій: