Зось-Кіор Микола Валерійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту

Посада: 

професор кафедри менеджменту; професор кафедри підприємництва і права

Контактна інформація: 

ауд. 487а
E-mail: zoskior@gmail.com

Ідентифікатори науковця:
• Google Академія (Микола Зось-Кіор, https://scholar.google.com.ua/citations?user=q5ls5y0AAAAJ&hl=uk&authuser=1)
• ORCID ID (0000-0001-8330-2909)

Викладає навчальні дисципліни: «Тайм-менеджмент», «Менеджмент», «Управління потенціалом підприємства».

Науково-дослідна робота здійснюється за темами:
«Управління земельними ресурсами», «Сталий розвиток сільських територій»

Освіта: 

У 1999 р. закінчив з відзнакою Луганський державний аграрний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер організацій і підприємств.

Аспірантура: 

1999-2002 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК».
Тема дисертаційного дослідження «Економічні аспекти підвищення ефективності виробництва м’яса великої рогатої худоби в нових умовах господарювання», 2003 р.
Присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук

Докторантура: 

2013-2015 рр. навчався в докторантурі за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством)».
Тема дисертаційного дослідження «Управління земельними ресурсами аграрного сектора економіки України в контексті глобалізації», 2016 р.
Присуджено науковий ступінь доктор економічних наук.

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

З грудня 2002 р. працював у ЗВО України.
З вересня 2019 р. працює на кафедрі менеджменту на посаді професора.

Стажування: 

З 01.07.2015 по 3.08.2015 проходив підвищення кваліфікації  у Харківському національному аграрному університеті імені В.В.Докучаєва (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №870710)

З 22 по 27 травня 2017 р. проходив підвищення кваліфікації  у Білоруському державному аграрному технічному університеті, м. Мінськ, Білорусь (Свідоцтво від 27.05.17)

From 1st of September 2017 to 30th of  November 2017 the training course «Economics and Management» in the International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland). The Titles of the Work is: «Solving the problems of management and logistics in accordance with the requirements of the EU», «New Economy: Global Strategy of Sustainable Development»,  «Economic Policy of EU», «International Experience of Creating of Entrepreneurship», «High Education System in EU» (Certificate of training № 077 Warszawa, 30.11.2017 r.)

З 21.05.2018 по 21.12.2018 проходив підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/3394-18 від 21.12.2018)

З 2019 р. член ГО «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників».

14.09.2019 став асоційованим членом Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (свідоцтво №337 від 14.09.2019).

28.11.2019 отримав кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника (свідоцтво № 71 від 28.11.2019).

Публікації: 

Має понад 350 опублікованих праць, з яких близько 250 наукового характеру, 100 – навчально-методичні видання.

 

Основні праці

Монографії:

1. Зось-Кіор М.В., Рахметулина Ж.Б., Ниценко В.С., Ермак Т.В. и др. Развитие аграрных предприятий Украины в контексте международных стандартов земельного менеджмента Коллективная монография Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития / под ред. Ж.Б. Рахметулиной. – Усть-Каменогорск: Восточно-Казахстанский государственный університет им. С. Аманжолова, 2014 г. – 214 с. - С. 159-173.
2. Маркіна І.А., Зось-Кіор М.В., Клименчукова Н. С., Заруцький І. Д. та ін. Визначення параметрів оцінки конкурентоздатності аграрного підприємства в умовах земельної реформи Колективна монографія Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки: у 3-х томах. Том 1. Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах інноваційного розвитку: за заг. ред. М.А. Зайця, О.В.Захарченка, О.М.Коваленка. – Одесса: ВМВ, 2015. – 292 с - С. 143-170.
3. Зось-Кіор М.В. Удосконалення системи управління земельними ресурсами аграрних підприємств в умовах глобалізації Монографія Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 334 с.
4. Зось-Кіор М.В. Національні та інтеграційні аспекти управління земельними ресурсами аграрного сектора економіки Монографія  Запоріжжя : Інтер-М, 2015. – 348 с.
5. Брагінець М.В., Зось-Кіор М.В., Германенко О.М. та ін. Аналіз управління земельними ресурсами аграрного сектора економіки на рівні міні- та мікроагентів Колективна монографія Управління та адміністрування в національній економіці: інформаційно-аналітичний аспект. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 280 с. – С. 185-196.
6. Zos-Kior M., Goloborodko O. Р., Zerniuk O.V., Spivak S.I. та ін. Harmonization of land management in domestic agricultural sector  with globalization prospects Колективна монографія Innovative potential of the national economy: the implementation of priority: Under the general editorship of Raimbekov Zh.S., Rakhmetulina Zh.B. - Astana: L.N. Gumilyov Eurasian National University, 2017. - 255 p. – Р. 192-210.
7. Kyryliuk Ye., Kornovenko S., Sharyi G. Zos-Kior M. Land Relations as a Factor of Food Security. Монографія Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. – 387 p. – Р. 5-107.
8. Zos-Kior M., Nitsenko V.S., Vasylchenko M.I. та ін. The main pillars of the eu labour migration policy to solve a significant brain drain social problem Колективна монографія Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny (tom 1), Bookmarked Publishing & Editing, Olsztyn-Kijów 2018, 190 s. – S. 87-96.
9. Зось-Кіор М.В., Марченко А.В., Голобородько О.П. та ін. Инвестиционный аспект построения инновационной инфраструктуры для формирования условий устойчивого развития
10. Коллективная монография Инновационное и предпринимательское развитие национальной экономики в условиях глобализации [монография] / под ред. Д.М. Мадияровой, М.О. Рыспековой.- Астана: Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2018. -276 с. – С. 192-199.
11. Gryshko V., Zos-Kior M., Kuksa I., Buchnev M. The implementation of investment processes in order to harmonize land management with the european standards Vitalii Nitsenko, Tatyana Mostenska, Abbas Mardani (scientific editors). Management of agrarian production structures in the conditions of globalization processes. Monograph. -Odessa - Kyiv - Skudai-Johor - Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. -Bibliogr. – Iliustr. - 218 p. Р. 201-212.
12. Зось-Кіор М. В., Ільїн В. Ю., Марков Р. В. Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку сільських територій та продовольчої безпеки Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія; за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 325-333.
13. Zos-Kior М., Markov R., Sevryukov V. Land resources management in the context of strengthening food security of Ukraine Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2020. Czech Republic. P. 268-274.

Статті:

1. 1. Зось-Кіор М.В. Гармонізація управління земельними ресурсами аграрного сектору економіки України із глобалізаційними перспективами Стратегія економічного розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. ДонДУУ. Серія “Економіка”. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. ХV. – Вип. 293. – С. 49–59.

2. Маркіна І.А., Зось-Кіор М.В. Управління земельними ресурсами як складова розвитку аграрного виробництва Збірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Підприємництво». – №26 (ІІ). – 2014. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 80-87.
3. Зось-Кіор М.В., Хуторськой П.О., Саліхова М. Р. Сучасні аспекти використання логістики на підприємствах Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 12 (62). – 2014. – С. 13-15.
4. Зось-Кіор М.В. Управління землекористуванням аграрних підприємств в контексті глобалізаційних викликів Вісник наукових праць ЛНАУ / За ред. В.Г.Ткаченко. – Луганськ: „Елтон-2”. - 2014. - №59. – С. 94-100. (Серія «Економічні науки»).
5. Зось-Кіор М.В. Вплив глобалізації на управління земельними ресурсами вітчизняного аграрного сектору економіки Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №7. – Вересень 2015. http://www.global-national.in.ua
6. Зось-Кіор М.В. Інтегральна оцінка ефективності управління земельними ресурсами аграрного сектору економіки Облік і фінанси - №4(70). – 2015. – С. 130-137.
7. Зось-Кіор М.В., Радочин Ю.Г. Управління інформаційними логістичними потоками на підприємстві Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 13. – Одеса, 2015. – С. 247-250.
8. Зось-Кіор М.В. Методика інтегральної оцінки ефективності управління земельними ресурсами аграрного сектору України Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. – Мелітополь : МІДМУ “КПУ”, 2015. – Вип. 8 (1). – С. 121–133.
9. Зось-Кіор М.В. Методика визначення видів ефективності використання земельних ресурсів аграрного сектору економіки Вісник СНАУ: зб. наук. пр. Серія “Економіка і менеджмент”. – 2015. – № 5 (64). – С. 258–265.
10. Зось-Кіор М.В. Використання моделей при прогнозуванні ефективності управління національними земельними ресурсами Вісник СНАУ: зб. наук. пр. Серія “Економіка і менеджмент”. – 2015. – № 8 (65). – С. 224–229.
11. Маркіна І.А., Зось-Кіор М.В. Моделювання динамічної системи управління земельними ресурсами національного аграрного сектору економіки Ефективна економіка : електронне наук. видання. – 2015. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/¬?op=1&z=4703.
12. Зось-Кіор М.В., Бучнєв М.М., Хуторськой П.О., Чайкіна А.О. Використання нейронних мереж при прийнятті управлінських рішень Журнал “Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики”. – 2016. – № 6. – С. 61-71.
13. Зось-Кіор М.В., Голобородько О.П., Марченко О.В. Дуалістичний підхід в контексті деформації земельних відносин на національному рівні від глобалізаційних впливів Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». – Випуск 2. – 2016. – С. 80-89.
14. Зось-Кіор М.В. Прийняття рішень на основі оцінювання інтегральних показників ефективності управління Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». – 2016. - №3. – С. 117-121.
15. Зось-Кіор М.В., Бучнєв М.М., Чайкіна А.О. Матриця прогнозних значень як інструмент прийняття управлінських рішень Науковий журнал «Економіка і регіон». – № 3 (травень-червень). – 2016. - №3(58). – С. 102-109.
16. Зось-Кіор М.В., Стрілков О.Ю. Особливості формування кадрової політики сучасної організації Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №13. – Вересень 2016. - С. 259-263. http://www.global-national.in.ua
17. Зось-Кіор М.В., Купріян А.О. Актуальні питання розробки логістичної стратегії підприємства Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №13. – Вересень 2016. - С. 253-258. http://www.global-national.in.ua
18. Зось-Кіор М.В., Кукса І.М., Ільїн В.Ю., Чайкіна А.О. Land management prospects Economic-Annals-ХХІ. - № 161 (9-10). – 2016. – P. 43-46. http://soskin.info/ea/2016/161-9-10/zmist
19. Зось-Кіор М.В., Германенко О.М. Моделювання в системі управління земельними ресурсами України Збірник наукових праць Білоцерківського НАУ (Економіка та управління АПК). -№ 1. -2017. - С. 12-21.
20. Зось-Кіор М.В.Германенко О.М., Бучнєв М.М. Ефективність використання земельних ресурсів аграрного сектору економіки Вісник СНАУ. Серія "Економіка і менеджмент", випуск 6 (72), 2017. – С. 136-140.
21. Zos-Kior M. Projecting the social component of the efficient management of land resources Journal of security and sustainability issues. - December Volume 7 Number 2. P. 287-300.
22. http://jssidoi.org/jssi/uploads/journals/Entrepreneurship_and_Sustainabi...
23. Зось-Кіор М.В., Брижань К.О.Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6. – С. 62-65.
24. Зось-Кіор М.В., Співак С.І., Калита Є.О. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в контексті формування умов стійкого розвитку Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №5. – С. 65-69.
25. Зось-Кіор М.В., Наголюк О.Є., Шульга Л.О. Особливості антикризового управління в умовах економічної нестабільності Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7. – С. 52-56.
26. Зось-Кіор М.В., Швидка Ю.А. Особливості управління ризиками в інноваційній діяльності для формування умов сталого розвитку Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. -№7. – С. 46-51.
27. Зось-Кіор М.В., Лашенкова О.І. Особливості принципу партнерства як складової соціально-економічного розвитку підприємства Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6. – С. 66-69.
28. Зось-Кіор М.В. Удосконалення державо-управлінської практики засобами кар’єрного консалтингу Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – № 1 (13). – С. 29-35.
29. Зось-Кіор М.В. Удосконалення процесу стратегічної організації надання соціальних послуг державними установами «Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту». - №20. – 2018. - С. 111-118.
30. Зось-Кіор М.В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень з використання експертних методів Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - № 21. – 2018. – С. 131-139.
31. Зось-Кіор М.В. Інтегрована інформаційно-аналітична система як прототип побудови єдиного інформаційного простору Науковий вісник ПУЕТ. - 2018. - № 1 (86). - С. 129-135.
32. Gryshko V., Zos-Kior M., Zerniuk O. Integrating the BSC and KPI systems for improving the efficiency of logistic strategy implementation in construction companies International Journal of Engineering & Technology. - Vol 7, No 3.2 (2018). -Special Issue 2. - P. 131-134.
33. Zos-Kior M., Kuksa I., Samoilyk I., Storoška M. Methodology for assessing the countries’ globalization development Economic-Annals-ХХІ. – №11-12. 2017. – С. 4-8
34. Зось-Кіор М.В.Германенко О.М., Іщенко К.І.Сучасні аспекти управління якістю продукції в умовах динамічного середовища Приазовський економічний вісник. Випуск 5(10) 2018 р. - С. 211-216.
35. Зось-Кіор М.В., Германенко О.М., Сабакар Д.Т. Сучасні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства Приазовський економічний вісник. Випуск 6(11) 2018 р. - С. 169-176.
36. Зось-Кіор М.В., Куркіна В. Екологічна ефективність управління земельними ресурсами як основа сталого розвитку сільських територій Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 3. С. 156-167.
37. Зось-Кіор М.В., Дячков Д.В., Павлик Р.В. Система економічної безпеки підприємства: поняття, принципи, сутність Держава і регіон. №5. 2019. С. 103-109.
38. Zos-Kior М., Ovcharenko Ie, Arbuzova T. Sustainable development, decentralization and harmonization in the land management of agrarian sector Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 4. С. 14-25.
39. Зось-Кіор М. В., Семенюта М. В. Система оцінки персоналу підприємства в конкурентних умовах ведення бізнесу Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7648.
40. Зось-Кіор М. В., Мірошниченко О. О. Розвиток інноваційного потенціалу аграрних суб'єктів підприємницької діяльності.  Агросвіт. 2020. № 5. С. 3–10.
41. Zos-Kior М. The impact of migration processes on the management of socio-economic development and self-organization of the individual Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 4. С. 4-9.
42. Зось−Кіор М. В., Ільїн В.Ю., Жмурко І. О. Управління стратегією підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. №40. С. 193-197.
43. Зось–Кіор М. В., Калюжний С. О. Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 23–27.
44. Таран-Лала О. М., Зось-Кіор М. В., Андрусенко М. М. Імідж підприємства як фактор впливу на його конкурентоспроможність.  Агросвіт. 2020. № 7. С. 18–22.

Обов'язки: 

Відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри менеджменту

Факультети: