Дедухно Алла Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра іноземних мов та українознавства, каб. 459

dedukhno.alla@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

2001 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, російська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і зарубіжної літератури. 2015 р. закінчила Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. 2019 р. закінчила ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Полтавського інституту економіки і права за спеціальністю «Філологія» та здобула кваліфікацію магістра з перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов».

Аспірантура: 

• 2007–2011 рр.: аспірантура в Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка;
• тема дисертаційної роботи «Лінгвопрагматичні та структурно-функціональні параметри перформативних актів мовлення в українській мові»;
• кандидат філологічних наук, ДК № 030120 від 30 червня 2015 р.

Досвід роботи: 

• 2014–2017 рр. на посаді старшого викладача;
• 2018– 2019 рр. на посаді доцента;
• основні навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська літературна мова», «Риторика», «Українська мова як іноземна».

Знання мов: 

українська, російська, англійська.

Підвищення кваліфікації: 

2016–2017 рр. – підвищення кваліфікації у ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Полтавський інститут економіки і права, 7/28-03 від 21 березня 2017 р.

Публікації: 

активна участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях;

автор понад 35 наукових і науково-методичних праць.
Монографії:
Дедухно А. В. Перформативи в мові й мовленні (на матеріалі української мови) : Монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 212 с.

Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
Gorb, O., Yasnolob, I., Dedukhno A., Kaliuzhna, Yu. (2017). The formation of the management system of ecological, social,
and economic development of rural territories using the experience in European Union. Journal of Environmental Management
and Tourism, (Volume VIII, Summer), 3(19): 516-528. DOI:10.14505/jemt.v8.3(19).03.

Статті у фахових виданнях України:
1. Дедухно А. В. Лінгвопрагматичні параметри перформативних актів заборони і дозволу // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Харків, 2016. Вип. 43.
2. Дедухно А. В. Лінгвопрагматичні особливості мовленнєвих актів з інтенцією наказу // The Tenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Viena: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016.
3. Дедухно А. В., Сизоненко Н. М. Структурно-семантичні та функціональні особливості перформативного акту побажання // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник  наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 56. С. 83–86.
Навчальні посібники:
1. Дедухно А. В., Сизоненко Н. М.  Практикум з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів аграрних закладів вищої освіти. 2-ге вид., доп. і переробл. Київ : Видивництво Ліра-К, 2019. 240 с.
2. Дедухно А. В., Сизоненко Н. М. Українська мова за професійним спрямування : практикум для здобувачів вищої освіти аграрних вищих навчальних закладів Ш–IV рівнів акредитації. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 180 с.

Обов'язки: 

З 2018 року є літературним редактором «Вісника Полтавської державної аграрної академії» (науково-виробничий фаховий журнал).

Факультети: